NÁJOM DODÁVKOVÝCH VOZIDIEL DO 3,5 TONY BEZ VODIČA

Ceny bez DPH
40 EUR/Deň
●(pre športové kluby a kultúrne telesá určené kultúrnou a športovou komisiou20 EUR/ deň )
po prekročení denného limitu sa účtuje 0,03 eur za km
● platba za prenájom sa realizuje v hotovosti pri prevzatí vozidla, na základe objednávky
ZÁLOHA ZA PRENÁJOM VOZIDLA
● nájomca uhradí zálohu pri prevzatí vozidla
● výška zálohy je 100,- € pre cesty v rámci SR alebo 300,- € pre cesty do zahraničia
● po vráteni nepoškodeného vozidla je táto záloha v plnej výške vrátená spät nájomcovi
DĹŽKA PRENÁJMU
● dĺžka prenájmu 1 deň=24 hodín, v prípade prekročenia tejto doby o viac ako 59 minút
je prenajímateľ oprávnený započítať si ďalší deň prenájmu
● víkend platí od piatku 17:00 hod. do pondelka 10:00 hod. a počíta sa ako 1 deň
●zľavy pri nájme : od 5 -10 dní - 30EUR/ deň bez DPH
od 10- viac dní - 20 EUR/deň bez DPH
FYZICKÁ OSOBA
● vodičský preukaz skupiny "B" minimálne 2 roky
● minimálny vek 21 rokov
PRÁVNICKÁ OSOBA
● občiansky preukaz, prípadne cestovný pas osoby, ktorá bude auto užívať
● vodičský preukaz skupiny "B" (držiteľ minimálne 2 roky) osoby, ktorá bude auto užívať
● minimálny vek 21 rokov
● výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace)
● na základe objednávky
POHONNÉ HMOTY
● vozidlo vracia nájomca s rovnakým stavom pohonných hmôt, aký bol pri prevzatí vozidla
● pri zistení nedotankovanej nádrže bude zo zálohy odpočítaný poplatok 50 EUR + doplatok
za nedotankované PHM
OSTATNÉ
● v cene prenájmu je zahrnuté povinné zmluvné poistenie, pravidelná údržba vozidla,
kontrolné prehliadky, diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky,
zimné pneumatiky v zimnom období, prevádzkové náplne okrem pohonných hmôt
● možnost prevzatia vozidla pondelok-sobota medzi 8:00 - 16:00
● prenajímateľ nezodpovedá za majetok nájomcu a za veci ponechané v aute
● sme vám k dipozícii kedykoľvek v ostatných časoch po individuálnej dohode
● denný limit - 300 km
● nájomca je povinný odovzdať vozidlo čisté (v stave akom ho prevzal), inak mu bude
zo zálohy odpočítaný poplatok za upratovanie a čistenie 50 EUR
Technické služby Brezno - príspevková organizácia mesta Brezna, zriadená MsZ uzn.č.58/93/II Rázusova 16, 977 01 Brezno, IČO 00183067

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.