Výzvy na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk 2.11.2016

Výzva na predkladanie ponúk

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnej Smernice o verejnom obstarávaní

 1. Predmet zákazky

Výstražná zateplená pracovná bunda SEFTON  s logom Technických služieb.

 2. Opis predmetu zákazky

Výstražná zateplená pracovná bunda SEFTON  podľa prílohy. č.1 Návrh na plnenie súťažných kritérií s logom Technické služby Brezno podľa prílohy č. 2.

 3. Lehota dodania predmetu zákazky

Do 14 dní od doručenia objednávky  víťaznému uchádzačovi. 

 4. Miesto dodania predmetu zákazky

Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01  Brezno. 

 5. Typ zmluvného vzťahu

Na zabezpečenie predmetu zákazky  bude vystavená objednávka s úspešným uchádzačom  pri dodržaní všetkých podmienok súťaže, v zmysle požiadaviek v opise predmetu zákazky a Prílohy č.1 a Prílohy č. 2.

 6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
 áno
 7. Možnosť predloženia variantných riešení
 nie
 8. Tvorba ceny za predmet zákazky

Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky a jeho dodaním.

Cena sa stanoví v EUR bez DPH, zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta. Cenu žiadame stanoviť v štruktúre podľa Prílohy č.1. Uchádzač v cenovej ponuke upozorní verejného obstarávateľa na to, či je alebo nie je platcom DPH.

Pre vyhodnotenie sú rozhodujúce jednotkové ceny. Obstarávateľ bude prihliadať na jednotkové ceny aj výslednú súhrnnú cenu. Ponúknuté ceny sú záväzné pre nákupy do konca roka 2016.

 9. Predpokladaná hodnota zákazky
 nie
 10. Podmienky účasti

Uchádzač spracuje cenovú ponuku podľa Prílohy č.1 výzvy.

 11. Miesto a lehota predkladania ponúk

Ponuku je potrebné doručiť poštou, osobne alebo e-mailom na  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , resp. na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy. Lehota na predkladanie ponúk do: 07.11.2016, 12:00 hod.

 12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena 

 13. Ďalšie informácie

Uvedené množstvá tovarov v časti Príloha č.1 sú odhadom množstvá jednotlivých položiek k nákupu do konca roka 2016. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť množstvá jednotlivých položiek.

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Lehota počas ktorej nie je možné odvolať ponuku - lehota viazanosti ponuky je do 31.12.2016.

Kontaktná osoba: Kristína Ľuptovčiaková

                          Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

                          0905404562

 

 

 

 

Návrh na plnenie súťažných kritérií

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov :  Technické služby
Sídlo :  Rázusova 16, 977 01  Brezno
IČO :    00183067


Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodný názov:
Sídlo:
IČO:
Platca DPH:(vypísať slovom áno / nie)

 

Číslo zákazky Popis Merná jednotka Množstvo Jedn.cena bez DPH Cena spolu s DPH
  Pracovná bunda SEFTON ks 50    
   Potlač malé logo Technické služby Brezno ks 50    
  Potlač veľké logo Technické služby Brezno  ks 50    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

                                   

V .......................       dňa............................                .................................................

Podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača

 

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.