Mestská športová hala bude z prevádzkových dôvodov zatvorená od 28.10. do 2.11!

Dlhodobé rezervácie športovej haly na e-mailovej adrese: michal.martinik@tsbrezno.sk

Rezervácia haly po zverejnení rozpisu na recepcii zimného štadióna 6:00-22:00, t. č.  0908 735 778 alebo recepcii plavárne 14:00-21:00, t. č. 0915 454 801.

 

Prevádzka posilňovne pre verejnosť zo športových klubov je k dispozícii v dňoch pondelok až piatok, v čase od 15:00 do 18:00. 

Vybudovanie posilňovne v Mestskej športovej hale sa podarilo vďaka dotácie od Banskobystrického samosprávneho kraja. 

COA fin podpora

 

Cenník

Prenájom plochy 20€/1h

Bedminton 7€/1h/kurt - je potrebné obsadiť minimálne 2 kurty

Pravidlá mestskej športovej haly z prevádzkového poriadku

1. MŠH je možné využívať len na organizovanú športovú činnosť. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu v športovej hale vykonávať športové aktivity len pod odborným pedagogickým alebo trénerským dozorom osoby staršej ako 18 rokov.

2. MŠH sa poskytuje záujemcom odplatne na základe dohody uzatvorenej s prevádzkovateľom.

3. Poplatky za užívanie MŠH, služieb spojených so športovou činnosťou sú uvedené v cenníku.

4. Na využitie MŠH prevádzkovateľ vypracúva časový harmonogram vždy na určité časové obdobie (spravidla 1 týždeň) vopred.

5. Záujemcovia môžu svoje objednávky nahlasovať do rozpisu 2 týždne pred jeho zverejnením, prípadne sa nahlasovať po zverejnení na recepcii zimného štadióna alebo plavárne.

6. Informáciu o zrušení športovej aktivity je záujemca povinný poslať najneskôr týždeň pred jej plánovaným konaním. V prípade nedodržania tohto termínu je záujemca povinný zaplatiť plnú čiastku.

7. Čas trvania športovej aktivity začína a končí celou prípadne pol hodinou a trvá minimálne jednu hodinu. Vstup do MŠH je povolený 20 min. pred začatím športovej aktivity.

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na preloženie resp. odvolanie športovej aktivity pre záujemcu - nájomcu, z dôvodu usporiadania súťažných, pohárových resp. turnajových stretnutí alebo uskutočnení celospoločenského podujatia vo verejnom záujme.

9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odvolanie športovej aktivity, resp. jej prerušenie v prípade, že z objektívnych príčin nebude môcť zabezpečiť bezpečnú prevádzku MŠH. Záujemcovi – nájomcovi, ktorého podujatie, resp. aktivita bola prerušená alebo znemožnená, správca zabezpečí využitie MŠH v najbližšom možnom termíne. V prípade, že to nie je možné, vráti správca záujemcovi zaplatený poplatok, resp. jeho alikvótnu časť.

10. Prevádzkovateľ má právo na ukončenie športovej aktivity alebo vylúčenie účastníka športovej aktivity v prípade nedodržiavania prevádzkového poriadku, bezpečnostných noriem alebo pokynov prevádzkovateľa.

11. Osoby organizujúce aktivity svojím podpisom na recepcii preberajú halu a zaväzujú sa:

- oboznámiť účastníkov o vstupe na vlastné nebezpečie, v prípade úrazu prevádzkovateľ za ujmu nezodpovedá;

− zabezpečiť, aby sa účastníci aktivity zdržiavali výlučne v priestoroch určených pre verejnosť (prístupové chodby, hracia plocha, šatne, sprchy, divácka tribúna);

- zabezpečiť aby účastníci vstupovali na športovú plochu v čistej športovej obuvi, ktorá nezanecháva stopy;

− zabezpečiť základnú zdravotnícku starostlivosť na športových podujatiach;

− dozerať, aby nedochádzalo k poškodzovaniu objektu a zariadenia telocvične, dbať na dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych pokynov, ktoré sú umiestnené na viditeľnom mieste v priestoroch MŠH;

- informovať prevádzkovateľa o vzniknutých škodách a poruchách, ktoré vznikli používaním MŠH;

− prípadné úrazy vzniknuté počas aktivity zaevidovať v knihe úrazov a bezodkladne o nich informovať prevádzkovateľa na recepcii;

− dbať na dodržiavanie zákazu fajčenia, podávanie a požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok v priestoroch MŠH;

- dbať na dodržiavanie zákazu konzumácie nápojov a jedál na športovej ploche;

- uviesť MŠH do pôvodného stavu, to znamená do stavu v akom ju svojím podpisom preberali.

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.

© 2015 Technické služby Brezno