Komunálny odpad

>> Termíny upratovania


reckontajner

Podstatnú časť činnosti TS predstavuje nakladanie s komunálnym odpadom. Všetci obyvatelia mesta by mali zvýšiť svoje úsilie pri triedení domového odpadu nielen preto, že to prikazuje zákon, ale hlavne kvôli ekonomike. V roku 2016 začne postupne platiť nový zákon o odpadoch, podľa ktorého by mesto – obyvatelia, mali platiť len za nakladanie s ostatným - netriedeným odpadom. Náklady na triedený odpad by mali znášať organizácie zodpovedné zo zákona (výrobcovia, dovozcovia, …).

 

Poplatok za komunálny odpad :

a/ pre fyzické osoby je 0,0576 €/osobu/deň, čo znamená 21,- €/osobu/rok,

b/ pre podnikateľov a právnické osoby, u ktorých zavedený množstvový zber, je:

- pri 70, 110, 1 100 l nádobe................................... 0, 0126 €/1 liter odpadu

- pri veľkoobjemovom kontajneri........................... 0,1058 €/1 kilogram odpadu

Žiadosť o poskytnutie zbernej nádoby


Komunálny, separovaný a nebezpečný odpad

 

Zmesový komunálny odpad

Interval zberu:

Rodinné domy 1 x 14 dní

bytové domy 1 x 7 dní

Odpad, ktorý nie je zaradený do žiadnej zo skupín na separovanie, patrí do ostatného - komunálneho odpadu s výnimkou nebezpečného, ktorý je likvidovaný osobitným spôsobom (akumulátory, monočlánky, žiarivky a výbojky, televízory, práčky, chladničky, mikrovlné rúry, rýchlovarné kanvice, fény , elektrické variče,...pneumatiky, obaly z farieb.

Nebezpečný odpad je potrebné priniesť do ZBERNÉHO DVORA na Technické služby Brezno , Rázusova č.16 počas pracovnej doby, prípadne po telefonickom dohovore aj mimo pracovnej doby.

Strešnú krytinu – ETERNIT, ako aj iný nebezpečný odpad obsahujúci azbest - je potrebné odovzdať organizácii, ktorá má potrebné povolenie na nakladanie s týmto odpadom (DETOX – B.B.) Technické služby Brezno nemajú povolenie na nakladanie s týmto odpadom.

 

Použité oleje a tuky

- rodinné domy

Použité jedlé oleje a tuky z domácností zbierajte do nádoby, ktorá sa dá uzavrieť a môžu ju pracovníci TS vziať (napr. PET fľaše). Každé 2 týždne môžete túto nádobu vyložiť spolu so separáciou pred rodinný dom.

- bytové domy – činžiaky

- reštaurácie, kuchyne a vývarovne

Použité jedlé oleje a tuky je možné priniesť kedykoľvek počas pracovnej doby v uzavretej nádobe, prípadne aj mimo pracovnej doby do ZBERNÉHO DVORA - Technické služby Brezno, Rázusova 16

 

Bilologisky rozložiteľný odpad

Kompostáreň - Mostárenská ulica

- dováža a kompostuje sa tam tráva z kosenia verejných plôch mesta, lístie, rastlinný odpad, konáre, zemina z výkopov v meste

- sem môžu privážať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad aj obyvatelia mesta

otvorené od 8,00 do 13,00 hod

- obyvatelia môžu tento odpad voziť aj na sady a parky - Hronská ulica, kde sú pristavené pri objekte dva veľkoobjemové kontajnery, jeden na trávu, zelinu a lístie a druhý na konáre. Tento odpad je možné priviesť kedykoľvek, nakoľko kontajnery sú voľne prístupné v období od 1.3. do 30.11. v roku.

Rodinné domy - svojpomocné kompostovanie

Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o pridelenie kompostéra

Potvrdenie Mestského úradu Brezno pre účely pridelenia kompostéra

 

Objemný odpad z domácností bez obsahu škodlivín

Na zber sa používajú 5 -7 m3 otvorené kovové kontajnery (vanička)

Interval zberu: min 2x ročne (jar, jeseň) podľa rozpisu lokalít

Miesto a čas pristavenia kontajneru zverejňujú Technické služby. Kontajner je možné aj objednať.

 

Drobný stavebný odpad

Obyvateľ môže doviesť do zberného dvora za úhradu 15 eur / tona

( Neplatí pre právnické osoby - podnikatelia )

 

Separovaný zber

Interval zberu:

Plasty + kov + obaly  - utorok

Sklo - nepárny týždeň v stredu

Papier - štvrtok

Rodinné domy zbierajú separovaný odpad do vriec.

Nevykonávanie separácie je sankcionovateľné.

 

Odpad na odovzdanie distribútotovi (výrobcovi)

 

Nespotrebované humánne a veterinárne liečivá

Interval zberu: celoročne v prevádzkovej dobe distribútora

Miesto zberu/odovzdania: distribútorovi výrobku (lekárne, veterinárne ošetrovne)

Spôsob : bezodplatne

 

Odpadové pneumatiky

Interval zberu: celoročne v prevádzkovej dobe distribútora:

Miesto zberu/odovzdania: distribútorovi výrobku (autoservis, pneuservis)

Spôsob: bezodplatne

Prečo separovať odpad

Prečo separovať odpad

recik

Správnym triedením jednotlivých zložiek odpadu znižujeme objem komunálneho odpadu, šetríme životné prostredie a energie. Cieľom separovania odpadu je ekonomické zhodnotenie jednotlivých oddelených zložiek odpadu, čo umožňuje opätovné využitie odpadu recykláciou a zároveň zníženie množstva komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky.

Separovanie surovín ako papier, sklo, kovy a podobne je ekonomicky výhodné pre spracovateľov ale aj pre občanov. Technické služby vďaka odpredaniu druhotných surovín získavajú finančné prostriedky, vďaka ktorým znižujú poplatky za komunálny odpad pre občanov mesta.

Zberný dvor

Pracovná doba: pondelok – piatok   od 8:00 hod. do 17:00 hod.
Po telefonickom dohovore je možné odpad doviesť aj mimo pracovného času, tel. číslo 0950761520

A - zber odpadov – obaly z plastu, dreva, kovu, skla, textilu, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, tetrapakové obaly, opotrebované pneumatiky, papier, kartón, sklo, šatstvo, batérie a akumulátory, plasty, kovy

B - zber nebezpečných odpadov - odpadové farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, žiarivky, batérie a akumulátory, elektro odpad

C - absorbenty z dopravnej nehody

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.

© 2015 Technické služby Brezno