Zberný dvor

Pracovná doba : pondelok – sobota   od 8:00 hod. do 17:00 hod. (okrem štátnych sviatkov)
Po telefonickom dohovore je možné odpad doviesť aj mimo pracovného času.

 

Zberný dvor je zriadený pre obyvateľov mesta na:


A - zber odpadov – obaly z plastu, dreva, kovu, skla, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, tetrapakové obaly,  papier, kartón, sklo, batérie a akumulátory, plasty, kovy

B - zber nebezpečných odpadov - odpadové farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, žiarivky, batérie a akumulátory, elektro odpad

C - absorbenty z dopravnej nehody

IMG 0537- železné a neželezné kovy
- plasty
- sklo, okrem autoskla a skla s obsahom drôtu
- batérie a akumulátory
- žiarivky
- drevo
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia
- jedlé oleje a tuky- biologický rozložiteľné odpady
- zemina

Opotrebované pnematiky - od 1.1.2017 preberajú pneuservisy bezodplatne !

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.

© 2015 Technické služby Brezno