Novinky

Ponuka voľných pracovných miest -- Strojník

Ponuka voľných pracovných miest -- Strojník

24. jún 2019

Ponuka voľných pracovných miest - Strojník Technické služby Brezno hľadajú do trvalého pracovného pomeru zamestnanca na voľné pracovné miesto: strojník Kvalifikačné požiadavky:...

Oznámenie o vyhlásení VO

13. jún 2019

Oznámenie o vyhlásení VO – „VYHLIADKOVÁ VEŽA, HORNÉ LAZY – BREZNO“ podlimitnú zákazku na stavebné práce.   Oznámenie o vyhlásení VO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/421181   Link na...

Užívateľský manuál web rozhrania poskytujúceho daňové potvrdenia parkujúcim v meste Brezno

21. marec 2019

Užívateľský manuál web rozhrania poskytujúceho daňové potvrdenia parkujúcim v meste Breznoo uhradenom parkovaní prostredníctvom SMS

SMS parkovanie - Informácie o službe

21. marec 2019

Cieľom služby je poskytnúť vodičom parkujúcim v danej zóne s plateným státím možnosť jednoducho zakúpiť si parkovné cez mobilný telefón zaslaním SMS...

Výzva na predkladanie ponúk 07 .11. 2018 - zimná údržba miestnych komunikácií na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno

Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technických
služieb Brezno
 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnej Smernice o verejnom obstarávaní
 1. Predmet zákazky
 Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno
 2. Opis predmetu zákazky
 Vykonávanie zimnej údržby traktormi, UNC a závesným náradím na miestnych komunikáciách na území mesta Brazna v správe Technických služieb Brezno. Druh činnosti je odhŕňanie snehu, posyp podľa potreby, prepravné práce, frézovanie snehu, nakladanie.
 3. Lehota dodania predmetu zákazky
od 20.11.2018 - do 31.03.2019
 4. Miesto dodania predmetu zákazky
 miestne komunikácie na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno. Viď Príloha č.1
 5. Typ zmluvného vzťahu
 zmluva o dielo
 6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
 áno
 7. Možnosť predloženia variantných riešení
 nie
 8. Tvorba ceny za predmet zákazky
 cena za hodinu / pohotovosť musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky a jeho dodaním. Cena sa stanoví v EUR bez DPH, zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta. Cenu žiadame stanoviť v štruktúre podľa Prílohy č. 1. Uchádzač v cenovej ponuke upozorní verejného obstarávateľa na to, či je alebo nie je platcom DPH. Uchádzač v cenovej ponuke uvedie, pre ktorý úsek resp. úseky platí cenová ponuka.
 9. Predpokladaná hodnota zákazky
 nie
 10. Podmienky účasti
 Uchádzač spracuje cenovú ponuku podľa Prílohy č.1
 11. Miesto a lehota predkladania ponúk
 Ponuku je potrebné doručiť poštou, osobne alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Ponuka musí byť podpísaná osobou konať v mene uchádzača. Lehota na predkladanie ponúk do : 14.11.2018 do 12:00 hod. .
 12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia jednoková cena v EUR bez DPH.
 13. Ďalšie informácie
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak cenová pounuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Lehota počas ktorej nie je možné odvolať ponuku - lehota viazanosti pouky je do 31.03.2019.

 

 

Príloha. č1

Návrh na plnenie súťažných kritérií

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov :  Technické služby
Sídlo :  Rázusova 16, 977 01  Brezno
IČO :    00183067


Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodný názov:
Sídlo:
IČO:
Platca DPH:(vypísať slovom áno / nie)

Úsek(y) číslo:

Číslo zákazky Popis Merná jednotka Množstvo Jedn.cena bez DPH
 1 Odhŕňanie snehu z ciest, chodníkov a parkovísk TRAKTOROM  hod. 1  
2 Odhŕňanie snehu z ciest, chodníkov a parkovísk UNC hod.  1  
 3 Pohotovosť *  deň/vozidlo  1  

*Pohotovosť začína dňa 01.12.2017 a končí 28.02.2018 ( 90 dní) a platí každý deň. V prípade výkonu nad 4 hodiny sa pohotovosť na daný deň ruší!

                                  

V .......................       dňa............................                .................................................

Podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača

Úsek č. 1

Miestne komunikácie na uliciach (miestnych častiach):

Vrchdolinka, Hlboká, Poľná, Jelšová, Potočná, Lúčky, Šiašovo, Pestovateľská, Mostárenská, Mliekarenská, Rovne, Prepoj na Podkoreňovú po otočku autobusov, vodojem Podkoreňová

Úsek č. 2

Miestne komunikácie na uliciach (miestnych častiach):

Staničná, Brezenská, Pod Hôrkou, Podkoreňová, Košíkovo (Kosmeľ), Krížne cesty, Kozlovo, Dvoriská, k trafu,  Hliník

Úsek č. 3

Miestne komunikácie (vrátane chodníkov) na uliciach (miestnych častiach):

Budovateľská, 9. mája, MPČĽ, Martina Benku, Dolná, Horná, Mládežnícka, Wolframov chodník, Vrbová

Úsek č. 4

Miestne komunikácie na uliciach (miestnych častiach):

Stromová, Predné Hálny, Zadné Hálny, Hlavina, Glianska, Bujakovo, Padličkovo po cintorín

 

Návrh na plnenie súťažných kritérií

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.

© 2015 Technické služby Brezno