Cintorínske služby

cnfar2

Cintoríny by mali byť dôstojnými miestami posledného odpočinku všetkých zosnulých a o to sa snažia aj Technické služby Brezno. Dovedna spravujú dva mestské cintoríny na Školskej a Cintorínskej ulici a jeden v miestnej časti Bujakovo Padličkovo. Celkovo sa na nich nachádza  3426 hrobových miest, ktorých okolie upravujú zbieraním komunálneho odpadu / likvidácia divokých skládok na cintoríne / vysypavaním chodníkov štrkom, oprava schodíkov, čistenie rigolov, orezávanie vyrastených kríkov kosením a odvozom trávy, hrabaním a likvidáciou spadnutého lístia, zvozom odpadkových košov a v zimnom období aj ručne odpratávaním snehu, kvetinou výsadbou a údržbou pred Domom smútku ako aj na vojenských hroboch a hroboch osobností mesta.  

 

Služby poskytované v rámci správy o mestské cintoríny:

- výkop, odkrytie, zakrytie a následná úprava hrobového miesta po pohrebe

- prechodné uloženie zomrelého v chladiacom zariadení

- poskytnutie priestorov pre vystavenie rakvy pred a počas obradu

 -vykonanie smútočnej rozlúčky so zomrelým a obradu podľa želania a objednávky obstarávateľa pohrebu

-vedenie evidencie súvisiace s prevádzkovaním pohrebísk

- prevádzkovateľ pohrebísk usmerňuje prevádzkovateľov pohrebných služieb ako aj stavebných, kamenárskych a iných firiem, poskytujúcich služby na pohrebiskách

 

Prístup na pohrebiská:

pohrebisko -na Cintorínskej ulici a na Padličkove je otvorené non stop 

pohrebisko na Školskej ulici

je otvorené v období od 01.03 do  30.9 v čase od 06.00-21.00 hod

                   v období od 01.10. do 28.02 v čase  od 07.00-19.00 hod 

Každý návštevník je povinný pred zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez osobitného upozornenia

Všetko čo sa týka pohrebísk, vybavite na Technických službách u správkyni pohrebísk.

 

 

 

 

STARÝ CINTORÍN

STARÝ CINTORÍN

Cintorínska ulica, Brezno
NOVÝ CINTORÍN

NOVÝ CINTORÍN

Školská ulica, Brezno
PADLIČKOVO

PADLIČKOVO

Padličkovo, Brezno časť Bujakovo

 

Cenník cintorínskych služieb

  Cena bez DPH DPH 20% Cena s DHP Cena bez DPH DPH 20% Cena s DHP Cena bez DPH DPH 20% Cena s DHP
 
NÁJOMNÉ                  
                 
Nájomné za jednohrob na 5 rokov 17,00 - 17,00            
Nájomné za dvojhrob na 5 rokov 34,00 - 34,00            
Nájomné za trojhrob na 5 rokov 51,00 - 51,00            
Nájomné za detské hrobové miesto na 5 rokov  14,00 - 14,00            
Nájomné za urnové hrobové miesto na 5 rokov 14,00 - 14,00            
CINTORÍNSKE SLUŽBY                  
                 
Výkop jamy do hĺbky 160 cm 83,33 16,67 100,00            
Výkop jamy do hĺbky 220 cm 92,50 18,50 111,00            
Výkop jamy pre dieťa mladšie ako 10 rokov do hĺbky 120cm 33,19 6,64 39,83            
Odkrytie a zakrytie hrobu betónovou platňou 24,90 4,98 29,88            
Odkrytie hrobového miesta pre uloženie rakvy 18,26 3,65 21,91            
Odrytie hrobového miesta pre uloženie urny 10,00 2,00 12,00            
OSTATNÉ CINTORÍNSKE SLUŽBY                  
Vnútorný betón. preklad pri výkope jamy do hĺbky 220 cm 26,56 5,31 31,87 39,83 7,97 47,80 53,11 10,62 63,73
Poplatok pri stavbe a prerábaní hrobu 9,63 1,93 11,56 14,94 2,99 17,93 18,26 3,65 21,91
Poskytnutie priestorov pre vystavenie rakvy pred obradom                  
v dome smútku 9,96 1,99 11,95 14,94 2,99 17,93 19,92 3,98 23,90
Prechodné uloženie zomrelého v chladiacom zariadení                  
do zákonnej lehoty pochovania na 24 hodín 7,30 1,46 8,76 13,28 2,66 15,94 13,28 2,66 15,94
Poskytnutie priestorov pre vystavenie rakvy                  
počas obradu 6,64 1,33 7,97 9,96 1,99 11,95 13,28 2,66 15,94
Ozvučenie (reprodukovaná hudba, mikrofón) 3,32 0,66 3,98 4,98 0,99 5,97 6,64 1,73 8,37
osoba zabezpečujúca cintorínske služby 9,13 1,83 10,96 13,94 2,79 16,73 18,26 3,65 21,91
Poplatok za zabezpečenie cintorínskych služieb (zvoz prac.                  
režijné náklady, prac.pohotovosť pracovníkov, ....) - - - 66,39 13,28 79,67 165,97 33,19 199,16
A - v pracovných dňoch
B - v dňoch pracovného voľna (soboty)
C - v dňoch pracovného pokoja (nedele a sviatky)
Cenník je platný od 01.01.2011

 

 

 

 

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.

© 2015 Technické služby Brezno