Cintorínske služby

cnfar2Cintoríny by mali byť dôstojnými miestami posledného odpočinku všetkých zosnulých a o to sa snažia aj Technické služby Brezno. Dovedna spravujú dva mestské cintoríny na Školskej a Cintorínskej ulici a jeden v miestnej časti Bujakovo Padličkovo. Celkovo sa na nich nachádza  3426 hrobových miest, ktorých okolie upravujú zbieraním komunálneho odpadu / likvidácia divokých skládok na cintoríne / vysypavaním chodníkov štrkom, oprava schodíkov, čistenie rigolov, orezávanie vyrastených kríkov kosením a odvozom trávy, hrabaním a likvidáciou spadnutého lístia, zvozom odpadkových košov a v zimnom období aj ručne odpratávaním snehu, kvetinou výsadbou a údržbou pred Domom smútku ako aj na vojenských hroboch a hroboch osobností mesta.  

 

Služby poskytované v rámci správy o mestské cintoríny:

- výkop, odkrytie, zakrytie a následná úprava hrobového miesta po pohrebe

- prechodné uloženie zomrelého v chladiacom zariadení

- poskytnutie priestorov pre vystavenie rakvy pred a počas obradu

 -vykonanie smútočnej rozlúčky so zomrelým a obradu podľa želania a objednávky obstarávateľa pohrebu

-vedenie evidencie súvisiace s prevádzkovaním pohrebísk

- prevádzkovateľ pohrebísk usmerňuje prevádzkovateľov pohrebných služieb ako aj stavebných, kamenárskych a iných firiem, poskytujúcich služby na pohrebiskách

 

Prístup na pohrebiská:

pohrebisko -na Cintorínskej ulici a na Padličkove je otvorené non stop 

pohrebisko na Školskej ulici

je otvorené v období od 01.03 do  30.9 v čase od 06.00-21.00 hod

                   v období od 01.10. do 28.02 v čase  od 07.00-19.00 hod 

Každý návštevník je povinný pred zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez osobitného upozornenia

Všetko čo sa týka pohrebísk, vybavite na Technických službách u správkyni pohrebísk.

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.

© 2015 Technické služby Brezno