Novinky

Termíny upratovania v roku 2020

Termíny upratovania v roku 2020

02. marec 2020

Termíny upratovania  v roku 2020 pre bytové domy:     Termín pristavenia  od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované       ...

Výzva na predkladanie ponúk 30 .10. 2019 - zimná údržba miestnych komunikácií na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno

30. október 2019

Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technickýchslužieb Brezno  

Oznámenie o vyhlásení VO

13. jún 2019

Oznámenie o vyhlásení VO – „VYHLIADKOVÁ VEŽA, HORNÉ LAZY – BREZNO“ podlimitnú zákazku na stavebné práce.   Oznámenie o vyhlásení VO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/421181   Link na...

Užívateľský manuál web rozhrania poskytujúceho daňové potvrdenia parkujúcim v meste Brezno

21. marec 2019

Užívateľský manuál web rozhrania poskytujúceho daňové potvrdenia parkujúcim v meste Breznoo uhradenom parkovaní prostredníctvom SMS

Výzva na predkladanie ponúk - zimná údržba miestnych komunikácií na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno v období december 2020 až apríl 2021

Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technických
služieb Brezno

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnej Smernice o verejnom obstarávaní

 1. Predmet zákazky

 Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno

 1. Opis predmetu zákazky

 Vykonávanie zimnej údržby traktormi, UNC a závesným náradím na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno. Druh činnosti je odhŕňanie snehu, posyp podľa potreby, prepravné práce, frézovanie snehu, nakladanie.

 1. Lehota dodania predmetu zákazky

od 20.11.2020 - do 31.03.2021

 1. Miesto dodania predmetu zákazky

 miestne komunikácie na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno. Viď Príloha č.1

 1. Typ zmluvného vzťahu

 zmluva o dielo

 1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti

 áno

 1. Možnosť predloženia variantných riešení

 nie

 1. Tvorba ceny za predmet zákazky

 cena za hodinu / pohotovosť musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky a jeho dodaním. Cena sa stanoví v EUR bez DPH, zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta. Cenu žiadame stanoviť v štruktúre podľa Prílohy č. 1. Uchádzač v cenovej ponuke upozorní verejného obstarávateľa na to, či je alebo nie je platcom DPH. Uchádzač v cenovej ponuke uvedie, pre ktorý úsek resp. úseky platí cenová ponuka.

 1. Predpokladaná hodnota zákazky

 nie

 1. Podmienky účasti

 Uchádzač spracuje cenovú ponuku podľa Prílohy č.1

 1. Miesto a lehota predkladania ponúk

 Ponuku je potrebné doručiť poštou, osobne alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Ponuka musí byť podpísaná osobou konať v mene uchádzača. Lehota na predkladanie ponúk do : 20.11.2020 do 12:00 hod. .

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia jednoková cena v EUR bez DPH.

 1. Ďalšie informácie

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak cenová pounuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Lehota počas ktorej nie je možné odvolať ponuku - lehota viazanosti pouky je do 30.04.2021.

 

Príloha. č1

                   Návrh na plnenie súťažných kritérií

 

Vzor Zmluvy

                  Zmluva zimná údržba 2020_2021

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.

© 2015 Technické služby Brezno