Novinky

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom prevádzkovania letnej terasy v areáli Zimného štadióna L. Horského na Ulici ŠLN

26. apríl 2021

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže MESTO BREZNO Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno v zastúpení Technické služby Brezno príspevková organizácia...

Zmena otváracích hodín zberného dvora TS Brezno

01. marec 2021

Od 1.3.2021 sa mení otváracia doba zberného dvora v areály TS Brezno na Rázusovej ulici č. 16 a to nasledovne: Pondelok až...

Termíny upratovania v roku 2020

Termíny upratovania v roku 2020

02. marec 2020

Termíny upratovania  v roku 2020 pre bytové domy:     Termín pristavenia  od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované       ...

Výzva na predkladanie ponúk - zimná údržba miestnych komunikácií na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno v období december 2020 až apríl 2021

Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technických
služieb Brezno

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnej Smernice o verejnom obstarávaní

 1. Predmet zákazky

 Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno

 1. Opis predmetu zákazky

 Vykonávanie zimnej údržby traktormi, UNC a závesným náradím na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno. Druh činnosti je odhŕňanie snehu, posyp podľa potreby, prepravné práce, frézovanie snehu, nakladanie.

 1. Lehota dodania predmetu zákazky

od 20.11.2020 - do 31.03.2021

 1. Miesto dodania predmetu zákazky

 miestne komunikácie na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno. Viď Príloha č.1

 1. Typ zmluvného vzťahu

 zmluva o dielo

 1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti

 áno

 1. Možnosť predloženia variantných riešení

 nie

 1. Tvorba ceny za predmet zákazky

 cena za hodinu / pohotovosť musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky a jeho dodaním. Cena sa stanoví v EUR bez DPH, zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta. Cenu žiadame stanoviť v štruktúre podľa Prílohy č. 1. Uchádzač v cenovej ponuke upozorní verejného obstarávateľa na to, či je alebo nie je platcom DPH. Uchádzač v cenovej ponuke uvedie, pre ktorý úsek resp. úseky platí cenová ponuka.

 1. Predpokladaná hodnota zákazky

 nie

 1. Podmienky účasti

 Uchádzač spracuje cenovú ponuku podľa Prílohy č.1

 1. Miesto a lehota predkladania ponúk

 Ponuku je potrebné doručiť poštou, osobne alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Ponuka musí byť podpísaná osobou konať v mene uchádzača. Lehota na predkladanie ponúk do : 20.11.2020 do 12:00 hod. .

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia jednoková cena v EUR bez DPH.

 1. Ďalšie informácie

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak cenová pounuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Lehota počas ktorej nie je možné odvolať ponuku - lehota viazanosti pouky je do 30.04.2021.

 

Príloha. č1

                   Návrh na plnenie súťažných kritérií

 

Vzor Zmluvy

                  Zmluva zimná údržba 2020_2021

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.