services

SLUŽBY


dumper

PRENÁJOM MECHANIZMOV A TECHNIKY

Rázusova 16, 977 01 Brezno
Kontakt: Dušan Auxt - majster dopravy a údržby vozidiel
+421 905 399 208 / dusan.auxt@brezno.sk

Technické služby Brezno okrem verejných služieb pre obyvateľov mesta Brezna, ktoré vyplývajú z predmetu hlavnej činnosti definovaného v zriaďovacej listine, poskytujú pre obyvateľov a organizácie aj rôzne služby v rámci podnikateľskej činnosti.

Ponúkame Vám aj ďalšie práce, stroje a zariadenia na prenájom podľa platného cenníka. V prípade záujmu nás kontaktujte.

> CENNÍK SLUŽIEB MOTOROVÝCH VOZIDEL
> CENNÍK PRÁC


parking market

PARKOVANIE

V Brezne je stanovených päť druhov parkovania. Okrem vyhradeného pred bytovým domom je parkovanie za úhradu na označených verejných parkoviskách, abonentské, rezidentské alebo na kartu podnikateľa poskytujúceho ubytovacie služby.

Prevádzková doba verejných parkovísk:
Pondelok - Piatok:06:00 - 18:00 hod
Sobota / Nedeľa / sviatok:bez úhrady

Parkovacie automaty sú umiestnené:
- 01 - na križovatke ulíc Malinovského, Laskomerského, ČSA-juh
- 02 - pred SOŠTaS na dolnom konci ulice Laskomerského
- 03 - dolná čast ulice Boženy Němcovej
- 04 - horná čast ulice Boženy Němcovej
- 05 - ulica Šrámkova pri cykloprístrešku
- 06 - južna strana Nám. gen. M. R. Štefánika
- 07 - severovýchodný roh Nám gen. M. R. Štefánika
Minimálna hodnota mince do automatu je 0,10€, automat vydá lístok v hodnote vhodených mincí. Automat mince nevydáva.

Kde a za aký poplatok zaparkovať
Zaparkovať vozidlá v Brezne vodiči môžu na vyznačených odstavných a parkovacích plochách, a to v jednotlivých zónach.
Za parkovacie miesto zaplatia:
- V zóne A - Námestie gen. M. R. Štefánika, severná a južná strana - 1,00€ / hod.
- V zóne B - na centrálnom parkovisku na Ulici Hradby s kapacitou 84 miest od 0.00 do 24.00 je každá aj začatá hodina parkovania spoplatnená sadzbou 1,00€ / hod, najviac však 8 eur za jeden kalendárny deň.
- V zóne C – Ulica Boženy Němcovej, plocha pred Strednou školou obchodu a služieb, Laskomerského ulica, časť Malinovského ulice od križovatky s Laskomerského ulicou po Ulicu B. Němcovej, časť ČSA po križovatku s Malinovského ulicou, uhradia 1,00€ / hod.
Viac informácií o prevádzke jednotlivých platených parkoviskách nájdete v prevádzkových poriadkoch v odkaze nižšie.

> MAPA PARKOVACÍCH AUTOMATOV
> PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VEREJNÝCH PLATENÝCH PARKOVÍSK
> SMS PARKOVANIE - INFORMÁCIE O SLUŽBE


hostel

TURISTICKÁ UBYTOVŇA

Ladislava Novomeského 34, 977 01 Brezno
Rezervácia / Kontakt: +421 908 735 778

Turistická ubytovňa Zimný štadión poskytuje krátkodobé ubytovanie s celoročnou prevádzkou pre turistov, ktorí navštívia alebo prechádzajú cez mesto Brezno prípadne ubytovanie pre pracujúcich v Brezne.

Hostia majú k dispozícii dva druhy izieb:
- izby s vlastným sociálnym zariadením na izbe
- izby so spoločných sociálnym zariadením na chodbe

> CENNÍK PRECHODNÉHO UBYTOVANIA - TURISTICKÁ UBYTOVŇA


toilet toilet

VEREJNÉ TOALETY

Verejné toalety sa nachádzajú v mestskom parku na Námestí gen. M. R. Štefánika v severo-východnom rohu.

Prevádzková doba verejných toaliet:

Pondelok - Piatok:08:00 - 12:00 hod
12:30 - 16:00 hod
Sobota:08:00 - 11:00 hod
Nedeľa:Zatvorené

Poplatok za použitie verejných toaliet je 0,50€.


market market

MESTSKÉ TRHOVISKO

Československej armády, 977 01 Brezno
Kontakt: Gabriela Štavinová - správkyňa trhoviska
+421 905 203 367 / gabriela.stavinova@tsbrezno.sk

Mestské trhovisko sa nachádza na ulici ČSA a slúži na sezóny predaj tovarov.
Predajný čas v priestoroch trhoviska určuje VZN č.13/2008 v §2 nasledovne:

Pondelok - Piatok:06:00 - 18:00 hod
Sobota:06:00 - 12:00 hod

Cena za predajné miesto (5m2) - 5,00€ / deň
Na predaj je potrebné platné povolenie vydané Technickými službami Brezno.

Každoročne musí predajca najneskôr v 1. deň predaja predložiť správcovi trhoviska všetky potrebné doklady pre vydanie Povolenia na predaj.
O zoznam potrebných dokladov môže predajca požiadať správcu trhoviska v dostatočnom časovom predstihu.

V posledný deň príležitostného predaja je predajca povinný predajné miesto (stôl) uvoľniť a odovzdať správcovi trhoviska. V opačnom prípade stôl uvoľní správca trhoviska.

Prípadné pripomienky predajcov (spoločné, nie jednotlivé) je možné podať na Technické služby Brezno.

V zmysle predajných časov sú všetci predajcovia povinný do 30 minút po skončení predajného času uvoľniť predajné miesta.
Upratovacia služba Technických služieb začne s upratovaním trhoviska v sobotu od 1200 v širšom okolí trhoviska tak, aby nedochádzalo ku kolízií s odchádzajúcimi predajcami. Následne od 1230 upratuje priestor predajných stánkov.

> ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA PREDAJ - PRÁVNICKÁ OSOBA
> ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA PREDAJ - FYZICKÁ OSOBA
> USMERNENIE PREVÁDZKY NA MESTSKOM TRHOVISKU


grave

CINTORÍNY

Rázusova 16, 977 01 Brezno
Kontakt: Ivana Gáborová - správkyňa pohrebísk
+421 905 340 528 / ivana.gaborova@tsbrezno.sk

Všetky záležitosti týkajúce sa pohrebísk a služieb s nimi spojených, vybavíte na Technických službách u správkyni pohrebísk.

Cintoríny by mali byť dôstojnými miestami posledného odpočinku všetkých zosnulých a o to sa snažia aj Technické služby Brezno.
Technické služby spravujú dva mestské cintoríny na Školskej a Cintorínskej ulici a jeden v miestnej časti Bujakovo na Padličkove.
Celkovo sa na nich nachádza 3426 hrobových miest, ktorých okolie upravujú zbieraním komunálneho odpadu / likvidáciou divokých skládok na cintorínoch / vysypavaním chodníkov štrkom, opravou schodíkov, čistením rigólov, orezávaním vyrastených kríkov, kosením a odvozom trávy, hrabaním a likvidáciou spadnutého lístia, zvozom odpadkových košov a v zimnom období aj ručným odpratávaním snehu, kvetinovou výsadbou a údržbou pred Domom smútku ako aj na vojenských hroboch a hroboch osobností mesta.

Prístup na pohrebiská:
- pohrebiská na Cintorínskej ulici a na Padličkove sú otvorené non-stop
- pohrebisko na Školskej ulici je otvorené nasledovne:
- v období od 01.03. do 30.09. v čase 06.00 - 21.00 hod
- v období od 01.10. do 28.02. v čase 07.00 - 19.00 hod
Každý návštevník je povinný pred zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez osobitného upozornenia.

Služby poskytované v rámci správy o mestské cintoríny:
- výkop, odkrytie, zakrytie a následná úprava hrobového miesta po pohrebe
- prechodné uloženie zomrelého v chladiacom zariadení
- poskytnutie priestorov pre vystavenie rakvy pred a počas obradu
-vykonanie smútočnej rozlúčky so zomrelým a obradu podľa želania a objednávky obstarávateľa pohrebu
-vedenie evidencie súvisiace s prevádzkovaním pohrebísk
- prevádzkovateľ pohrebísk usmerňuje prevádzkovateľov pohrebných služieb ako aj stavebných, kamenárskych a iných firiem, poskytujúcich služby na pohrebiskách

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.