sport

ÚDRŽBA


Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Našou hlavnou činnosťou sú verejnoprospešné služby a to najmä:

- udržiavanie čistoty v meste
- nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle zákona o odpadoch
- správa a údržba verejnej zelene, verejného osvetlenia, verejných toaliet, trhoviska
- správa a údržba kanalizačných cestných vpustí
- celoročná údržba miestnych komunikácií, údržba cestných kanalizačných vpustí
- správa verejných priestranstiev, údržba pomníkov, pamätníkov a fontán
- správa mestských cintorínov, vrátanie kopania hrobov pre uloženie rakvy, následného zasypania, prvotné úpravy, odvoz prebytočnej zeminy
- správa a údržba parkovísk a parkovacích automatov v centrálnej mestskej zóne
- správa a údržba vodných tokov /Breznianský potok, Potok Banisko, Potok Besná/
- oprava a údržba budov, bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta


cones

MIESTNE KOMUNIKÁCIE

V rámci starostlivosti o miestne komunikácie zabezpečujeme celoročnú údržbu na približne 82 km asfaltových a 80 km poľných ciest.
Táto činnosť zahŕňa aj obnovu miestnych komunikácií, ktorá je okrem opráv zameraná na letné a zimné čistenie vozoviek, chodníkov a iných spevnených plôch v správe technických služieb.
Vďaka novým technológiám a kvalitnej tímovej práci dokážeme zabezpečiť opravu asfaltových ciest s využitím recyklovanej asfaltovej drvy a korekcie poľných ciest s použitím drobného štrku.

Okrem miestnych komunikácií, ktoré sú v správe Technických služieb, sú na území mesta Brezna:
- cesty I. a II. triedy v správe RSC, resp. SSC:
- ulice ČSA, Chalupkova, Rázusova, Kuzmányho, Tisovská cesta, Švermova
- účelové komunikácie vedúce k objektom vo vlastníctve fyzických, právnických osôb

Akékoľvek iné inžinierske siete umiestnené v telesách komunikácií, napr.:
- kanalizačné a vodárenské šachty, spojárske šachty, elektrárenské šachty, ...
nie sú v správe Technických služieb a ich poruchy riešia príslušní správcovia.


trees

VEREJNÁ ZELEŇ

V rámci starostlivosti o verejnú zeleň sa venujeme:
- koseniu trávnikov, vyhrabávaniu trávnikov, na jar a jeseň
- starostlivosti o kvetinové záhony, ich polievaniu, okopávaniu a zazimovaniu
- strihaniu živých plotov
- výsadbe a starostlivosti o dreviny, orezávaniu, výrubom suchých a poškodených drevín
- polievaniu stromov a trávnikov v období sucha
- čisteniu a zametaniu ulíc, úprave priestranstiev po zimnej údržbe
- priebežnému zbieranu odpadkov
- v zimnom období čistíme a posýpame chodníky, prechody pre chodcov
- čistíme uličné vpuste od snehu a ľadu


lamp

VEREJNÉ OSVETLENIE

Verejné osvetlenie je nevyhnutnou súčasťou života každej obce.
Bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov je prvoradá aj pre metropolu Horehronia, preto sa ako Technické služby Brezno pravidelne staráme o viac ako 1700 svetelných bodov na celom území mesta, vrátane prímestských častí.
Našou hlavnou činnosťou sú opravy, údržba a prevádzka verejného osvetlenia, jeho bezpečný a plynulý chod, ako aj údržba svetelnej signalizácie na piatich miestnych križovatkách.

> NAHLASOVANIE PORÚCH


recycle

KOMUNÁLNY ODPAD

Podstatnú časť činnosti Technických služieb predstavuje nakladanie s komunálnym odpadom. Všetci obyvatelia nášho mesta by mali zvýšiť svoje úsilie pri triedení domového odpadu nielen preto, že to prikazuje zákon, ale hlavne kvôli ekonomickým dopadom. V roku 2016 začal platiť nový zákon o odpadoch, podľa ktorého by mesto, resp. jeho obyvatelia, mali platiť len za nakladanie s ostatným - netriedeným odpadom. Náklady na triedený odpad by mali znášať organizácie zodpovedné zo zákona (výrobcovia, dovozcovia, …)


Poplatok za komunálny odpad:
a) Pre fyzické osoby je 0,090 €/os./deň, čo znamená 32,85 €/os./rok
b) Pre podnikateľov a právnické osoby, u ktorých je zavedený množstevný zber, je:
     - pri 70, 110, 1100 l nádobe ............................. 0,025 € / 1l odpadu
     - pri veľko-objemovom kontajneri (VOK) .......... 0,200 € / 1kg odpadu

> TERMÍNY UPRATOVANIA / PRISTAVENIA VO-KONTAJNEROV
> ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE ZBERNEJ NÁDOBY
> ŽIADOSŤ O PRIDELENIE KOMPOSTÉRA

> Ďalšie informácie ...


container

ZBERNÝ DVOR

Areál Technických služieb Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno
Kontakt: +421 950 761 520

Pracovná doba:
Pondelok - Piatok
od 07:00 do 17:00 hod (okrem štátnych sviatkov)
Sobota
od 07:00 do 16:30 hod (okrem štátnych sviatkov)

Zberný dvor je zriadený pre obyvateľov mesta na:

A - zber odpadov - obaly z plastu, dreva, kovu, skla, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, tetra-pakové obaly, papier, kartón, sklo, batérie a akumulátory, plasty, kovy

B - zber nebezpečných odpadov - odpadové farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, žiarivky, batérie a akumulátory, elektroodpad

C - absorbenty z dopravnej nehody

Opotrebované pneumatiky preberajú pneuservisy bezodplatne od 1.1.2017 !


compost

KOMPOSTÁREŇ

- nachádza sa na Mostárenskej ulici
- otvorené od 08:00 do 13:00 hod
- vyváža a kompostuje sa tam tráva z kosenia verejných plôch mesta, lístie, rastlinný odpad, konáre, zemina z výkopov v meste
- sem môžu privážať biologický rozložiteľný odpad zo záhrad aj obyvatelia mesta

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.