Novinky

Výzva na predkladanie ponúk 30 .10. 2019 - zimná údržba miestnych komunikácií na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno

30. október 2019

Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technickýchslužieb Brezno  

Oznámenie o vyhlásení VO

13. jún 2019

Oznámenie o vyhlásení VO – „VYHLIADKOVÁ VEŽA, HORNÉ LAZY – BREZNO“ podlimitnú zákazku na stavebné práce.   Oznámenie o vyhlásení VO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/421181   Link na...

Užívateľský manuál web rozhrania poskytujúceho daňové potvrdenia parkujúcim v meste Brezno

21. marec 2019

Užívateľský manuál web rozhrania poskytujúceho daňové potvrdenia parkujúcim v meste Breznoo uhradenom parkovaní prostredníctvom SMS

SMS parkovanie - Informácie o službe

21. marec 2019

Cieľom služby je poskytnúť vodičom parkujúcim v danej zóne s plateným státím možnosť jednoducho zakúpiť si parkovné cez mobilný telefón zaslaním SMS...

Vyhodnotenie súťaže na uzavretie zmluvy Zimnej údržby na miestnych komunikáciách

Zámer na podávanie cenových ponúk na uzavretie zmluvy Zimnej údržby na miestnych komunikáciách na území mesta Brezno v správe Technických služieb Brezno na zimnú sezónu 2019/2020

Výsledok súťaže:

Na posúdenie predložených cenových ponúk riaditeľ organizácie Technické služby Brezno dňa 25.11.2019 komisiu v zložení:

Ing. Iveta Purgatová

Dušan Auxt

Oľga Kvačkajová

Komisia zasadala k vyhodnoteniu podaných cenových ponúk dňa  25.11.2019 o 10:00 hod., oboznámila sa s podmienkami uzavretia zmluvy, v nadväznosti na § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

Do konca lehoty na predkladanie návrhov doručili vyhlasovateľovi svoje návrhy títo

navrhovatelia :

 1. Oto Brozman s. r. o., Štúrova 904/27, 977 01 Brezno

IČO: 47808390, DIČ: 2024124302

          Cenová ponuka doručená dňa 11.11.2019 o 11:00 hod.

 1. Martin Marcinek ml.,S NP 1 977 31 Brezno,

         IČO: 43207138, DIČ: 1049663087

         Cenová ponuka doručená dňa 06.11.2019 o 13:30 hod.

 1. Midap spol. s r. o., Kukučínova 47, 977 01 Brezno

            IČO: 31604030 DIČ: 2020454899

            Cenová ponuka doručená dňa 12.11.2019 o 13:00 hod

 1. Tajboš a synovia s. r. o., 9. Mája 1, 977 03 Brezno

            IČO: 43880924 DIČ: 2022512822

            Cenová ponuka doručená dňa 12.11.2019 o 10:14 hod

Komisia vyhodnotila cenové ponuky v rozsahu schválených podmienok na uzavretie zmluvy. Komisia vykonala výber najvhodnejšej cenovej ponuky v súlade s § 286 Obchodného zákonníka, § 9 ods. 2 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno a zverejneného zámeru na uzavretie zmluvy zo dňa 30.10.2019 ktorým je cenová ponuka s najnižšou jednotkovou cenou v EUR bez DPH a splnenými podmienkami zámeru:

Úsek č. 1 : Tajboš a synovia s. r. o., 9. Mája 1, 977 03  Brezno, IČO: 43880924 DIČ: 2022512822

s ponukou:

 1. 1.Odhŕňanie snehu z ciest , chodníkov a parkovísk traktorom, cena 40,- Eur bez DPH / 1. hod,
 2. 2.Odhŕňanie snehu z ciest, chodníkov a parkovísk UNC, cena X,- Eur bez DPH / 1 hod.
 3. 3.Pohotovosť, cena 30,- Eur bez DPH / 1 hod.

Úsek č. 2 a úsek č. 3:  Oto Brozman, Štúrova 27, 977 01  Brezno, IČO:42194610, DIČ:1084132896

s ponukou:

 1. 1.Odhŕňanie snehu z ciest , chodníkov a parkovísk traktorom, cena 40,- Eur bez DPH / 1. hod,
 2. 2.Odhŕňanie snehu z ciest, chodníkov a parkovísk UNC, cena X,- Eur bez DPH / 1 hod.
 3. 3.Pohotovosť, cena 24,90- Eur bez DPH / 1 hod.

Úsek č. 4: Martin Marcinek ml., SNP 1 977 31 Brezno, IČO: 43207138, DIČ: 1049663087

s ponukou:

 1. 1.Odhŕňanie snehu z ciest , chodníkov a parkovísk traktorom, cena 40,- Eur bez DPH / 1. hod,
 2. 2.Odhŕňanie snehu z ciest, chodníkov a parkovísk UNC, cena 40,- Eur bez DPH / 1 hod.
 3. 3.Pohotovosť, cena 30,- Eur bez DPH / 1 hod.

V Brezne dňa: 25.11.2019

Ing. Iveta Purgatová   .............................................

Dušan Auxt                .............................................

Oľga Kvačkajová       .............................................

Mesto Brezno v zastúpení Technickými službami Brezno ponúka v rámci zimnej údržby mesta možnosť spolupráce. Jedná sa o čistenie chodníkov priľahlých k bytovým domom na území mesta Brezna od napadaného snehu.

Občan, ktorý sa zapojí  do spolupráce obdrží potrebné náradie a na základe výzvy formou SMS správy, bude vykonávať odpratávanie snehu na danom úseku.

Podmienky: 1 hodina práce je približne 50 m odprataného úseku pri výške snehu približne 5cm, odplata za vykonanú prácu je 4€ brutto/hodina. Pracovný pomer - dohoda o vykonaní práce.

V prípade záujmu o vykonávanie činnosti,  spolu s vytypovaným úsekom prosím kontaktujte TS Brezno mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na 0950734568.

Obchodná verejná súťaž

na podávanie najvhodnejších návrhov na uzavretie zmluvy o prenájme plôch v správe vyhlasovateľa za účelom umiestnenia reklamných zariadení:

 1. prenechanie priestoru v areáli Zimného štadióna do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov. Zariadenia je možne umiestniť v priestoroch zimného štadiónu a jeho priľahlých objektoch tak, aby žiadnym spôsobom neobmedzovali chod prevádzky a neohrozovali bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v priestoroch štadióna.Za osadenie zodpovedá nájomca. Prenajímaná plocha: 9,5 m2
 2. prenechanie priestoru v areáli Futbalového štadióna do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov. Zariadenia je možne umiestniť na vonkajšom oplotení a v priestoroch futbalového štadiónu tak, aby žiadnym spôsobom neobmedzovali chod prevádzky a neohrozovali bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v priestoroch štadióna.Za osadenie zodpovedá nájomca. Prenajímaná plocha: 100 m2
 3. prenechanie priestoru v areáli Plavárne do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov. Zariadenia je možne umiestniť v priestoroch plavárne tak, aby žiadnym spôsobom neobmedzovali chod prevádzky a neohrozovali bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v priestoroch plavárne.Za osadenie zodpovedá nájomca. Prenajímaná plocha: 7,00 m2
 4. prenechanie priestoru v areáli Domu kultúry do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov. Zariadenia je možne umiestniť v priestoroch Domu kultúry tak, aby žiadnym spôsobom neobmedzovali chod prevádzky a neohrozovali bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v priestoroch plavárne.Za osadenie zodpovedá nájomca. Prenajímaná plocha: 3,00 m2
 5. prenechanie reklamnej plochy - 25 ks billboardov (5,1 m x 2,4 m) na uliciach: ČSA, Fraňa Kráľa, Ladislava Novomestského, na budove Zimného a Futbalového štadióna. Prenajímaná plocha:                   5,1 m x 2,4 m x 25 ks = 306m2 .

Výsledok súťaže:

Na posúdenie predložených návrhov zmlúv vymenoval poverený riadením organizácie Technické služby Brezno dňa 14.05.2019 komisiu v zložení:

Ing. Purgatová Iveta

Mgr. Peniaková Alena

Mgr. Maruškinová Erika

Komisia zasadala k vyhodnoteniu podaných návrhov zmlúv dňa  14.5.2019 o 12:00 hod., oboznámila sa s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, v nadväznosti na § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

Do konca lehoty na predkladanie návrhov doručili vyhlasovateľovi svoje návrhy títo

navrhovatelia :

1. FUTURUM MMI, s.r.o.            10.05.2019 11:30

Komisia vyhodnotila súťažné návrhy v rozsahu schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže. Komisia vykonala výber najvhodnejšieho návrhu v súlade s § 286 Obchodného zákonníka, § 9 ods. 2 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno a schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže zo dňa 20.03.2019 ktorým je súťažný návrh s najvyššou ponúknutou cenou za celý predmet zákazky:

FUTURUM MMI, s.r.o.

Mýto pod Ďumbierom 515, 976 44 Mýto pod Ďumbierom, Slovenská republika

Spoločnosť FUTURUM MMI, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri vedenom  Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vl.č. 24466/S.

IČO: 47230851 
IČ DPH: SK2023802660

s ponukou:

 1. prenechanie priestoru v areáli Zimného štadióna do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov, 8,00€/m2/rok bez DPH.
 2. prenechanie priestoru v areáli Futbalového štadióna do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov. 8,00€/m2/rok bez DPH.
 3. prenechanie priestoru v areáli Plavárne do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov, 8,00€/m2/rok bez DPH.
 4. prenechanie priestoru v areáli Domu kultúry do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov, 8,00€/m2/rok bez DPH.
 5. prenechanie reklamnej plochy - 25 ks billboardov, 30,00€/ks/mesiac bez DPH.

Strana 1 z 6

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.

© 2015 Technické služby Brezno