Novinky

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom prevádzkovania letnej terasy v areáli Zimného štadióna L. Horského na Ulici ŠLN

26. apríl 2021

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže MESTO BREZNO Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno v zastúpení Technické služby Brezno príspevková organizácia...

Zmena otváracích hodín zberného dvora TS Brezno

01. marec 2021

Od 1.3.2021 sa mení otváracia doba zberného dvora v areály TS Brezno na Rázusovej ulici č. 16 a to nasledovne: Pondelok až...

Termíny upratovania v roku 2020

Termíny upratovania v roku 2020

02. marec 2020

Termíny upratovania  v roku 2020 pre bytové domy:     Termín pristavenia  od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované       ...

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

MESTO BREZNO

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

v zastúpení

Technické služby Brezno

príspevková organizácia zriadená MsZ uzn. č. 58/93/II Rázusova 16, 977 01 Brezno

Podľa ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,  ustanovenia § 9a ods.1 písm. a), ods. 2 a ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno riaditeľ Technických služieb Brezno

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom pozemkov v lokalite Zimný štadión Ladislava Novomeského, Brezno za účelom prevádzkovania letnej terasy.

 

Súťažné podmienky:

 1. Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov organizácie: Technické služby Brezno

príspevková organizácia zriadená MsZ uzn. č. 58/93/II

so sídlom: Rázusova 16, 977 01 Brezno

Štatutárny zástupca: Ing. Lukáš Jeremiáš

IČO: 00 183 067

DIČ: 2021222984

IČ DPH: SK2021222984

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

web: www.tsbrezno.sk

Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Jeremiáš

 1. Predmet súťaže

                Predmetom súťaže je:

 

pozemky spolu o výmere 120 m2

 • parcela reg. C-KN č. 689/21, ostatné plochy,
 • parcela reg. C-KN č 689/3, ostatné plochy,
 • parcela reg. C-KN č. 689/22, ostatné plochy,

všetky v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech Mesta Brezno, vlastnícky  podiel 1/1

(predmet súťaže tvoria všetky pozemky ako jeden celok, nie jednotlivé pozemky)

 1. Podmienky súťaže:
 • Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli mesta Brezno a webovom sídle Technických Služieb Brezno tsbrezno.sk. Oznámenie o priebehu súťaže je zverejnené aj v regionálnej tlači. Tieto súťažné podmienky boli schválené uznesením MsZ mesta Brezno dňa 22. júna 2022;
 • Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a právnické osoby

 

Osoby vylúčené zo súťaže:

zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní podmienok

súťaže, ďalej bližšie podľa § 18 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna

 

A/ Návrh do súťaže

 • predkladá uchádzač písomne na tlačive záväznej ponuky v zalepenej a neporušenej

            obálke poštou, kuriérom alebo osobne doručením do Technických služieb v Brezne na

            adresu:

            Technické služby Brezno,

            Rázusova 16, 977 01 Brezno

            s presným označením odosielateľa – uchádzača (adresa/trvalý pobyt resp. sídlo

            spoločnosti/ miesto podnikania) na obálke,

 • súťažné návrhy uchádzači predkladajú tak, že každý uchádzač môže podať len jeden

            súťažný návrh na všetky pozemky ako jeden celok, kto. sú predmetom tejto sútaže,

 • ak podá predkladateľ viac súťažných návrhov na pozemky ktoré sú predmetom

tejto súťaže ako celok, budú všetky jeho súťažné návrhy zo súťaže vylúčené

 • ak podá predkladateľ súťažný návrh len na jednotlivé pozemky a teda nie na všetky

pozemky ako celok, budú tieto súťažné návrhy zo súťaže vylúčené

 • súťažné návrhy môžu uchádzači predkladať v termíne najneskôr do 10.10.2022 do 10:00

hod.,

 • obálku viditeľne označiť textom: „ Neotvárať SÚŤAŽ – nájom pozemkov v

lokalite Zimný štadión Ladislava Novomeského, Brezno za účelom prevádzkovania letnej terasy“; ponuky budú vyhodnotené súťažnou komisiou do piatich pracovných dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,

 • povinnosť uchádzača fyzická osoba je riadne a úplné  vyplnenie záväznej  ponuky  s povinnosťou uviesť titul, meno a priezvisko, rod. priezvisko, dát. narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, uviesť bankové spojenie - číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača fyzická osoba – podnikateľ, je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky, s povinnosťou uviesť titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu/miesto podnikania, uviesť bankové spojenie - číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača - právnická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky, s povinnosťou uviesť sídlo a IČO, uviesť osobu oprávnenú konať za právnickú osobu - titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie - číslo účtu a telefónne číslo;
 • k súťažnému návrhu uchádzač musí priložiť čestné prehlásenie, že nemá žiadny dlh voči mestu Brezno a ani organizáciám zriadeným mestom a vyplnené tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ zverejnené na brezno.sk
 • pri ponukách zasielaných poštou alebo kuriérom nerozhoduje pečiatka pošty, ale deň doručenia návrhu v sídle vyhlasovateľa. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

Neprihliada sa na návrhy navrhovateľov, ktorí sú v konkurze alebo v likvidácii, alebo ktorí

majú voči Mestu Brezno a jeho príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ako aj k

spoločnostiam s väčšinovou účasťou ku dňu podania ponuky akýkoľvek peňažný, alebo

nepeňažný záväzok po lehote splatnosti, ako aj záväzok, ktorý mesto muselo odpísať ako

nevymožiteľný.

 

B/ Účel nájmu:

Prevádzkovanie letnej terasy.

C/ Doba nájmu:

Doba trvania nájmu sú 3 roky od 1.5.2023

D/ Stanovenie minimálnej ceny ročného nájomného

Minimálna vyhlasovateľom požadovaná cena ročného nájomného za predmet súťaže ako celok je vo výške 3.824,40  eur s DPH, 764,88 eur DPH a 4.589,28 eur s DPH.

 

E/ Kritéria hodnotenia predložených návrhov

 • Jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššie ponúknuté ročné nájomné predložené navrhovateľom za predmet súťaže ako jeden celok
 • súťažnému návrhu s najvyšším ponúknutým nájomným bude pridelené poradie č.1,

            ďalšiemu v poradí ako druhému najvýhodnejšiemu poradie č. 2 atď. V prípade

            rovnakej ponuky, je rozhodujúci skorší termín podania návrhu.

F/ Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 • úspešný uchádzač berie na vedomie skutočnosť, že pozemky tvoriace predmet súťaže dáva prenajímateľ do nájmu za účelom prevádzkovania letnej terasy
 • úspešný uchádzač berie na vedomie skutočnosť, že bude znášať náklady na prevádzkovanie letnej terasy
 • súčasťou prevádzky musia byť aj toalety pre zákazníkov
 • úspešný uchádzač berie na vedomie skutočnosť, že v nájomnej zmluve bude stanovená 1 mesačná výpovedná doba, a to aj bez uvedenia výpovedného dôvodu
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje ku dňu ukončenia nájomnej zmluvy vypratať predmet súťaže na vlastné náklady; v prípade, že si nájomca túto povinnosť nesplní vypratanie predmetu súťaže zabezpečia Technické služby Brezno, a to na náklady nájomcu
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje uzatvoriť nájomnú zmluvu na predmet súťaže v stave v akom sa predmet súťaže nachádza ku dňu podpisu nájomnej zmluvy;
 • obsah nájomnej zmluvy, ako aj jej podmienky musia vychádzať zo Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno,
 • nájomná zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa;

G/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo

 • podmieňuje akceptáciu nájmu vyhlasovateľom súťaže podľa vyhlásených podmienok

            súťaže, na základe vyhodnotenia návrhov komisiou zriadenou podľa Zásad

            hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno;

 • požaduje, aby úspešný uchádzač od akceptácie nájmu uzatvoril nájomnú zmluvu v

            lehote do 15 dní od oznámenia o prijatí jeho návrhu zo strany vyhlasovateľa;

 • v prípade nedodržania platobných podmienok a lehoty na uzatvorenie nájomnej zmluvy,

            predmet súťaže ponúknuť ďalším navrhovateľom v poradí určenom pri vyhodnotení

            predložených ponúk alebo súťaž ukončiť ako neúspešnú, a to aj ak bol predložený a

            vybratý len jeden súťažný návrh a nedôjde na strane navrhovateľa k uzatvoreniu

            nájomnej zmluvy v požadovanej lehote.

 • odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy;
 • vyhlásené podmienky súťaže meniť, alebo súťaž zrušiť bez výberu súťažného návrhu, a

            to aj po predložení súťažných návrhov, alebo súťaž zrušiť počas lehoty na ich výber,

            ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť

            lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže;

 • zmena podmienok súťaže sa môže vykonať spôsobom a prostriedkami tak ako bola

            verejná obchodná súťaž vyhlásená (úradná tabuľa a web TS Brezno).

H/ Spôsob vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže

 • navrhovateľ víťaznej ponuky bude o výbere ponuky informovaný písomne do 5

            pracovných dní od akceptácie prenájmu nehnuteľností;

 • vyhlasovateľ zároveň uverejní informáciu o víťazovi obchodnej verejnej súťaže

            alebo o ukončení obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu alebo o

            zrušení obchodnej verejnej súťaže alebo o zmene podmienok obchodnej verejnej súťaže

            na webovom sídle vyhlasovateľa (www.tsbrezno.sk) a na úradnej tabuli;

 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa

            odmietajú, a to na webovom sídle vyhlasovateľa (www.tsbrezno.sk) a na úradnej

            tabuli najneskôr do 30 dní od uzatvorenia zmluvy s vybraným uchádzačom. Od tohto

            okamihu nie sú neúspešní účastníci súťaže viazaní svojimi návrhmi. Vo vzťahu k

            neúspešným účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o

            odmietnutí ponuky podanej do súťaže.

 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí podali súťažný návrh a nesplnili

            podmienky súťaže, že ich návrh sa nezaraďuje do vyhodnotenia súťažných ponúk, a to

            na webovom sídle vyhlasovateľa (www.tsbrezno.sk). Vo vzťahu k týmto účastníkom

            súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky

            podanej do súťaže.

I/ Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 • uchádzač podaním súťažného návrhu prejavuje súhlas s časovým priebehom obchodnej

            verejnej súťaže, dodržiavaním požiadaviek na dôvernosť údajov, vymedzením predmetu

            obchodnej verejnej súťaže obsahom zamýšľanej zmluvy na ktorých vyhlasovateľ trvá a

            uverejnenými podmienkami;

 • účastníci súťaže sú viazaní svojimi návrhmi do doručenia oznámenia vyhlasovateľa, že

            ich návrhy sa odmietli

 • navrhovateľ môže predložiť len jeden kompletný súťažný návrh;
 • ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené;
 • jazyk, v ktorom uchádzači musia predložiť svoj súťažný návrh je slovenský jazyk;
 • zasadnutia komisie je prístupné verejnosti, ako aj účastníkom súťaže, s prihliadnutím na

            kapacitu miestnosti, kde sa výsledky súťaže budú vyhodnocovať;

 • na neúčasť niektorého z uchádzačov pri otváraní obálok sa neprihliada;
 • návrh je neodvolateľný odo dňa nasledujúceho po dni skončenia podávania súťažných

            návrhov;

 • vyhlasovateľ náklady spojené s účasťou navrhovateľa na súťaži neuhrádza;
 • do vyhodnotenia bude zaradená každá ponuka, ktorá bude obsahovať všetky dodržané

            podmienky súťaže pre zaradenie do obchodnej verejnej súťaže;

 • osobitný nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká

            uchádzačovi, ktorý v súťaži zvíťazil a ani uchádzačovi, ktorý bol v súťaži neúspešný

            alebo nesplnili podmienky súťaže a boli vylúčení.

J/ Podávanie informácii

 

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na: Technické služby Brezno

Ing. Lukáš Jeremiáš, 0905404562

V Brezne dňa 23.09.2022                                                          Ing. Lukáš Jeremiáš

                                                                                               riaditeľ TS Brezno

Tlačivá OVS Súťaž - Letná terasa

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

MESTO BREZNO

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

v zastúpení

Technické služby Brezno

príspevková organizácia zriadená MsZ uzn. č. 58/93/II Rázusova 16, 977 01 Brezno

Podľa ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,  ustanovenia § 9a ods.1 písm. a), ods. 2 a ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno riaditeľ Technických služieb Brezno

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom priestorov v budove Zimného štadióna Ladislava Novomeského, Brezno za účelom prevádzkovania pohostinských služieb.

 

 

Súťažné podmienky:

 1. Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov organizácie: Technické služby Brezno

príspevková organizácia zriadená MsZ uzn. č. 58/93/II

so sídlom: Rázusova 16, 977 01 Brezno

Štatutárny zástupca: Ing. Lukáš Jeremiáš

IČO: 00 183 067

DIČ: 2021222984

IČ DPH: SK2021222984

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

web: www.tsbrezno.sk

Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Jeremiáš

 1. Predmet súťaže

            Predmetom súťaže je:

 

nebytový priestor o výmere podlahovej plochy 146 m2, vymedzený ako miestnosti č. 249 - 256 (bar Zimák), nebytový priestor o výmere podlahovej plochy 12 m2, vymedzený ako miestnosť č. 216 (kancelária),

nebytový priestor o výmere podlahovej plochy 18 m2, vymedzený ako miestnosť č. 213 (klubovňa),

nebytový priestor o výmere podlahovej plochy 13,8 m2, vymedzený ako miestnosť č. 224 (šatňa)

všetky na prvom nadzemnom podlaží v objekte : stavba – zimný štadión, súpisné číslo 2157, orientačne čislo 34, postavená na parcelách reg. C – KN č. 689/14 a 689/15, nachádzajúca sa na Ulici ŠLN, v kat. území Brezno, obec Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Katastrálnym odborom na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1,

 (predmet  súťaže tvoria všetky nebytové priestory ako jeden celok, nie jednotlivo) 

 1. Podmienky súťaže:
 • Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli mesta Brezno a webovom sídle Technických Služieb Brezno tsbrezno.sk. Oznámenie o priebehu súťaže je zverejnené aj v regionálnej tlači. Tieto súťažné podmienky boli schválené uznesením MsZ mesta Brezno dňa 15. decembra 2021;
 • Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a právnické osoby

Osoby vylúčené zo súťaže:

zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní podmienok

súťaže, ďalej bližšie podľa § 18 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna

A/ Návrh do súťaže

 • predkladá uchádzač písomne na tlačive záväznej ponuky v zalepenej a neporušenej obálke poštou, kuriérom alebo osobne doručením do Technických služieb v Brezne na adresu:

            Technické služby Brezno, 

            Rázusova 16, 977 01 Brezno

           s presným označením odosielateľa – uchádzača (adresa/trvalý  pobyt  resp.  sídlo    spoločnosti/    

           miesto podnikania) na obálke,

 • súťažné návrhy uchádzači predkladajú tak, že každý uchádzač môže podať len jeden súťažný návrh na všetky nebytové priestory ako jeden celok, kt. sú predmetom tejto súťaže
 • ak podá predkladateľ viac súťažných návrhov  na nebytové priestory ktoré sú predmetom tejto súťaže ako celok, budú  všetky jeho súťažné návrhy  zo súťaže vylúčené
 • ak podá predkladateľ  súťažný návrh len na jednotlivé nebytové priestory a teda nie na všetky nebytové priestory ako celok,  budú  tieto súťažné návrhy  zo súťaže vylúčené
 • súťažné návrhy môžu uchádzači predkladať v termíne najneskôr do 20.01.2022 do 12:00 hod., ,
 • obálku viditeľne označiť textom: „ Neotvárať SÚŤAŽ – nájom nebytových priestorov v budove Zimného štadióna Ladislava Novomeského, Brezno za účelom prevádzkovania pohostinských služieb“; ponuky budú vyhodnotené súťažnou komisiou do piatich pracovných dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,
 • povinnosť uchádzača fyzická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky s povinnosťou uviesť titul, meno a priezvisko, rod. priezvisko, dát. narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, uviesť bankové spojenie - číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača fyzická osoba – podnikateľ, je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky, s povinnosťou uviesť titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu/miesto podnikania, uviesť bankové spojenie - číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača - právnická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky, s povinnosťou uviesť sídlo a IČO, uviesť osobu oprávnenú konať za právnickú osobu - titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie - číslo účtu a telefónne číslo;
 • k súťažnému návrhu uchádzač musí priložiť čestné prehlásenie, že nemá žiadny dlh voči mestu Brezno a ani organizáciám zriadeným mestom a vyplnené tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ zverejnené na www. brezno.sk
 • pri ponukách zasielaných poštou alebo kuriérom nerozhoduje pečiatka pošty, ale deň doručenia návrhu v sídle vyhlasovateľa. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

Neprihliada sa na návrhy navrhovateľov, ktorí sú v konkurze alebo v likvidácii, alebo ktorí majú voči Mestu Brezno a jeho príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ako aj k spoločnostiam s väčšinovou účasťou ku dňu podania ponuky akýkoľvek peňažný, alebo nepeňažný záväzok po lehote splatnosti, ako aj záväzok, ktorý mesto muselo odpísať ako nevymožiteľný.

 

B/ Účel nájmu:

Prevádzkovanie pohostinských služieb.

C/ Doba nájmu:

3 roky

D/ Stanovenie minimálnej ceny ročného nájomného

Minimálna   vyhlasovateľom   požadovaná   cena ročného nájomného za predmet súťaže ako celok je určená v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania mesta Brezno vo 15.428,34 eur bez DPH,       3.085,67 eur DPH, 18.514,01 eur s DPH.   

E/ Kritéria hodnotenia predložených návrhov

 • Jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššie ponúknuté ročné nájomné predložené navrhovateľom za predmet súťaže ako jeden celok
 • súťažnému návrhu s najvyšším ponúknutým nájomným bude pridelené poradie č.1,

            ďalšiemu v poradí ako druhému najvýhodnejšiemu poradie č. 2 atď. V prípade

            rovnakej ponuky, je rozhodujúci skorší termín podania návrhu.

F/ Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 • úspešný uchádzač berie na vedomie skutočnosť, že vyhlasovateľ súťaže dáva

            predmet súťaže do nájmu za účelom prevádzkovania pohostinských služieb

 • úspešný uchádzač berie na vedomie skutočnosť, že bude znášať náklady na

            prevádzkovanie pohostinských služieb

 • úspešný uchádzač berie na vedomie skutočnosť, že v nájomnej zmluve bude

            stanovená 1 mesačná výpovedná doba, a to aj bez uvedenia výpovedného dôvodu

 • úspešný uchádzač sa zaväzuje ku dňu ukončenia nájomnej zmluvy vypratať

            predmet súťaže na vlastné náklady; v prípade, že si nájomca túto povinnosť

            nesplní vypratanie predmetu súťaže zabezpečia Technické služby Brezno, a to na

            náklady nájomcu

 • úspešný uchádzač sa zaväzuje uzatvoriť nájomnú zmluvu na predmet súťaže v stave

            v akom sa predmet súťaže nachádza ku dňu podpisu nájomnej zmluvy;

 • obsah nájomnej zmluvy, ako aj jej podmienky musia vychádzať zo Zásad

            hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno,

 • nájomná zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k

            informáciám povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka

            v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej

            zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa;

G/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo

 • podmieňuje akceptáciu nájmu vyhlasovateľom súťaže podľa vyhlásených podmienok

            súťaže, na základe vyhodnotenia návrhov komisiou zriadenou podľa Zásad

            hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno;

 • požaduje, aby úspešný uchádzač od akceptácie nájmu uzatvoril nájomnú zmluvu v

            lehote do 15 dní od oznámenia o prijatí jeho návrhu zo strany vyhlasovateľa;

 • v prípade nedodržania platobných podmienok a lehoty na uzatvorenie nájomnej zmluvy,

            predmet súťaže ponúknuť ďalším navrhovateľom v poradí určenom pri vyhodnotení

            predložených ponúk alebo súťaž ukončiť ako neúspešnú, a to aj ak bol predložený a

            vybratý len jeden súťažný návrh a nedôjde na strane navrhovateľa k uzatvoreniu

            nájomnej zmluvy v požadovanej lehote.

 • odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy;
 • vyhlásené podmienky súťaže meniť, alebo súťaž zrušiť bez výberu súťažného návrhu, a

            to aj po predložení súťažných návrhov, alebo súťaž zrušiť počas lehoty na ich výber,

            ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť

            lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže;

 • zmena podmienok súťaže sa môže vykonať spôsobom a prostriedkami tak ako bola

            verejná obchodná súťaž vyhlásená (úradná tabuľa a web TS Brezno).

H/ Spôsob vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže

 • navrhovateľ víťaznej ponuky bude o výbere ponuky informovaný písomne do 5

            pracovných dní od akceptácie prenájmu nehnuteľností;

 • vyhlasovateľ zároveň uverejní informáciu o víťazovi obchodnej verejnej súťaže

            alebo o ukončení obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu alebo o

            zrušení obchodnej verejnej súťaže alebo o zmene podmienok obchodnej verejnej súťaže

            na webovom sídle vyhlasovateľa (www.tsbrezno.sk) a na úradnej tabuli;

 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa

            odmietajú, a to na webovom sídle vyhlasovateľa (www.tsbrezno.sk) a na úradnej

            tabuli najneskôr do 30 dní od uzatvorenia zmluvy s vybraným uchádzačom. Od tohto

            okamihu nie sú neúspešní účastníci súťaže viazaní svojimi návrhmi. Vo vzťahu k

            neúspešným účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o

            odmietnutí ponuky podanej do súťaže.

 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí podali súťažný návrh a nesplnili

            podmienky súťaže, že ich návrh sa nezaraďuje do vyhodnotenia súťažných ponúk, a to

            na webovom sídle vyhlasovateľa (www.tsbrezno.sk). Vo vzťahu k týmto účastníkom

            súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky

            podanej do súťaže.

I/ Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 • uchádzač podaním súťažného návrhu prejavuje súhlas s časovým priebehom obchodnej

            verejnej súťaže, dodržiavaním požiadaviek na dôvernosť údajov, vymedzením predmetu

            obchodnej verejnej súťaže obsahom zamýšľanej zmluvy na ktorých vyhlasovateľ trvá a

            uverejnenými podmienkami;

 • účastníci súťaže sú viazaní svojimi návrhmi do doručenia oznámenia vyhlasovateľa, že

            ich návrhy sa odmietli

 • navrhovateľ môže predložiť len jeden kompletný súťažný návrh;
 • ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené;
 • jazyk, v ktorom uchádzači musia predložiť svoj súťažný návrh je slovenský jazyk;
 • zasadnutia komisie je prístupné verejnosti, ako aj účastníkom súťaže, s prihliadnutím na

            kapacitu miestnosti, kde sa výsledky súťaže budú vyhodnocovať;

 • na neúčasť niektorého z uchádzačov pri otváraní obálok sa neprihliada;
 • návrh je neodvolateľný odo dňa nasledujúceho po dni skončenia podávania súťažných

            návrhov;

 • vyhlasovateľ náklady spojené s účasťou navrhovateľa na súťaži neuhrádza;
 • do vyhodnotenia bude zaradená každá ponuka, ktorá bude obsahovať všetky dodržané

            podmienky súťaže pre zaradenie do obchodnej verejnej súťaže;

 • osobitný nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká

            uchádzačovi, ktorý v súťaži zvíťazil a ani uchádzačovi, ktorý bol v súťaži neúspešný

            alebo nesplnili podmienky súťaže a boli vylúčení.

J/ Podávanie informácii

 

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na: Technické služby Brezno

Ing. Lukáš Jeremiáš, 0905404562

V Brezne dňa 04.01.2022                                                          Ing. Lukáš Jeremiáš

                                                                                               riaditeľ TS Brezno

 

Tlačivá OVS nájom priestorov zimný štadión. 

Súhlas osobné údaje

ZVEREJNENIE ZÁMERU VÝPOŽIČKY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

MESTA BREZNO

Mesto Brezno, zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta, týmto

zverejňuje zámer

vypožičať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

o časť stavby - plocha o výmere 29,32 m2 v k. ú. Brezno:

      - nebytové priestory v budove Mestský futbalový štadión, Fraňa Kráľa 1, 977 01 Brezno, súpisné č. 2221, parcela C-KN č. 692/1, LV č. 2351, nachádzajúce sa na prvom nadzemnom podlaží: šatňa miestnosť č. 201

       Výpožičiavateľ: Futbalový klub Brezno, Fraňa Kráľa 1, 977 01 Brezno, IČO:42 301 386

V  Brezne dňa 14.05.2021                                    

Obchodná verejná súťaž - vyhodnotenie 

Verejná obchodná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom pozemkov v lokalite Zimný štadión Ladislava Novomeského, Brezno za účelom prevádzkovania letnej terasy.

Výsledok súťaže:

Na posúdenie predložených návrhov zmlúv vymenoval riaditeľ organizácie Technické služby Brezno dňa 11.05.2021 komisiu v zložení:

Ing. Iveta Purgatová

Mgr. Alena Peniaková

Ing. Miroslav Baran

Komisia zasadala k vyhodnoteniu podaných návrhov zmlúv dňa  11.05.2021 o 13:30 hod., oboznámila sa s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, v nadväznosti na § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

Do konca lehoty na predkladanie návrhov doručili vyhlasovateľovi svoje návrhy títo

navrhovatelia :

 1. Maroš Živčák, IČO: 462 510 81.            10.05.2021 11:49 hod.

Komisia vyhodnotila súťažné návrhy v rozsahu schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže. Komisia vykonala výber najvhodnejšieho návrhu v súlade s § 286 Obchodného zákonníka, § 9 ods. 2 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno a schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže zo dňa 26.04.2021 ktorým je súťažný návrh s najvyššou ponúknutou cenou za celý predmet zákazky:

Maroš Živčák, Lúčna 4019/25A, 977 03  Brezno

zapísaná v živnostenskom registri  Okresný úrad Brezno, Číslo živnostenského registra: 630-13804 

IČO: 46251081 DIČ: 1079707541

s ponukou 2566,86 EUR s DPH za predmet súťaže.

V Brezne dňa 11.05.2021

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.