Novinky

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom prevádzkovania letnej terasy v areáli Zimného štadióna L. Horského na Ulici ŠLN

26. apríl 2021

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže MESTO BREZNO Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno v zastúpení Technické služby Brezno príspevková organizácia...

Zmena otváracích hodín zberného dvora TS Brezno

01. marec 2021

Od 1.3.2021 sa mení otváracia doba zberného dvora v areály TS Brezno na Rázusovej ulici č. 16 a to nasledovne: Pondelok až...

Termíny upratovania  v roku 2020

Termíny upratovania v roku 2020

02. marec 2020

Termíny upratovania  v roku 2020 pre bytové domy:     Termín pristavenia  od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované       ...

Technické služby Brezno

Rázusova 16

Brezno

Termíny upratovania v roku 2019 pre bytové domy:

P.č.

Ulice v oblasti

I. upratovanie

VOK-y

II. upratovanie

VOK-y

1 x za ¼ rok

upratovanie okolo

zberných nádob - AVIA

01.

ŠLN, Nálepkova,

Fraňa Kráľa (nízke)

od

18.03.2019

do

24.03.2019

od

12.08.2019

do

18.08.2019

marec

jún

september

december

02.

9. mája, MPČĽ, Mládežnícka, Tisovská, Glianska, Podkoreňová

od

25.03.2019

do

31.03.2019

od

19.08.2019

do

25.08.2018

marec

jún

september

december

03.

ČSA, Malinovského, Krčulova, Sládkovičova,

F. Kráľa - vysoké

Fučíkova, L. Sáru, Švermova, Clementisova, Černákova, Laskomerského,Hradby, B.Němcovej, Rázusova

od

01.04.2019

do

07.04.2019

od

26.08.2019

do

01.092019

marec

jún

september

december

Termín pristavenia od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované      

VOK-y, neznamená to, že tam budú cez celé uvedené obdobie.

V priebehu týždňa   budú pristavené veľkoobjemové kontajnery podľa potreby na komunálny a objemný odpad do každej oblasti. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na obvyklé miesto, pokiaľ zástupca združenia vlastníkov bytov nedohodne iné miesto.

Upratovanie okolo stanovišťa zberných nádob bude vykonané jeden deň v uvedenom mesiaci.

Počas VeľkonočnýchVianočných sviatkov pristavíme v okolí bytových domov veľkoobjemové kontajnery, ktoré je vhodné použiť na komunálny odpad, pre prípad ak by nepostačovali 1 100 litrové kontajnery pri bytových domoch.

 

Termíny upratovania   v roku 2019 – pristavenie VOK-ov pre rodinné domy:

P.č. Ulice v oblasti I. upratovanie II. upratovaie
01. Školská, Kozmonautov, Sekurisova, Moyzesova, Vránskeho, Cintorínska, Hradby, nám. M.R.Štefánika, Okružná, Padličkovo, SNP, Baštova, Glianska, Tehelňa, Vagnárska, Hlavina

od

08.04.2019

do

14.04.2019

    od

02.09.2019

    do

08.09.2019

02. Cesta osloboditeľov, Mliekárenská, M. Benku, Potočná, Mládežnícka, Dolná, Horná, Nová, Vrbová, Krátka, Budovateľská, Poľná, Mostárenská, Lúčna, Rovne,

od

23.04.2019

do

28.04.2019

    od

09.09.2019

    do

15..09.2019

03. Švermova, Jesenského, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Hronská, Jilemnického, Pionierska, Šoltésovej, NDH, Rázusova, Černákova, B. Nemcovej, Laskomerského, Bottova, ČSA, Zadné Hálny, Lesná, Jarmočisko, Predné Hálny, Chalupkova, Stromová, Záhradná

       Od

29.04.2019

       do

05.05.2019

    od

16.09.2019

    do

22.09.2019

04. Štúrova, Lichardova, Kukučínova, Židľovo, Brezenská, Pod Hôrkou, Kiepka, Klepuš, Rohozná, Tisovská cesta, Podkoreňová, Kuzmányho, Šrámkova, Čipkovo nábrežie

       Od

06.05.2019

       do

12.05.2019

    od

23.09.2019

    do

29.09.2019

Na požiadanie pristavíme veľkoobjemový kontajner na zelený odpad zo záhrad.

Termín pristavenia od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované

VOK-y, neznamená to, že tam budú cez celé uvedené obdobie.

Termíny upratovania   v roku 2019 – pristavenie VOK-ov pre rodinné domy -extravilán:

P.č. Ulice v oblasti I. upratovanie II. upratovaie
01. Pestrovateľská, Lúčky, Šiašovo, Jelšová, Poľná, Lúčna, Cesta osloboditeľov, Hlboká

od

13.05.2019

do

19.05.2019

    od

30.09.2019

    do

06.10.2019

02. Podkoreňová, Kôšikovo, , Zúbrik, Rohozná, Kriváň, Dvoriská, Kozlovo

od

20.05.2019

do

26.05.2019

    Od

07.10.2019

    do

13.10.2019

Termín pristavenia od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované

VOK-y, neznamená to, že tam budú cez celé uvedené obdobie.

Nebezpečný odpad nevhadzujte do veľkoobjemového kontajnera (práčky, chladničky televízory, akumulátory, žiarivky, ...) ,ale vyložte podľa rozpisu vedľa pristaveného veľkoobjemového kontajnera, Technické služby zabezpečia jeho odvoz vhodným spôsobom, alebo je možné tento odpad priviesť do zberného dvora na TS Brezno počas celého roka   pondelok – sobota od 8.00 hod do 17.00 hod.

Do pristavených kontajnerov ani vedľa nich neukladajte opotrebované pneumatiky!!!

Odovzdajte ich predajcovi, alebo pneu servisom, ktoré sú zo zákona povinné Vám ich prevziať bezplatne.

Termíny upratovania v roku 2019 pre skupinové garáže:

1. upratovanie od 27.05.2019 do 02.06.2019
2. upratovanie od 14.10.2019 do 20.10.2019

Termín pristavenia od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované

VOK-y, neznamená to, že tam budú cez celé uvedené obdobie.

V uvedených termínoch Technické služby pristavia veľkoobjemové kontajnery ku garážam.

Nebezpečný odpad (chladničky, televízory práčky, akumulátory, žiarivky, ...) je potrebné uložiť vedľa pristavených veľkoobjemových kontajnerov a Technické služby zabezpečia jeho odvoz vhodným spôsobom, alebo je možné tento odpad priviesť do zberného dvora na TS Brezno kedykoľvek počas celého roka pondelok – sobota od 8.00 hod do 17.00 hod.

Do pristavených kontajnerov ani vedľa nich neukladajte opotrebované pneumatiky!!!

Odovzdajte ich predajcovi, alebo pneu servisom, ktoré sú zo zákona povinné Vám ich prevziať.

Termíny odvozov biologicky rozložiteľného odpadu v roku 2019 od záhradkárov:

Oblasť I.upratovanie ll.upratovanie

Čachovo, Kuľbová1,2,

Glianska,

Padličkovo

od

27.05.2019

do

02.06.2019

od  

14.10.2019

do

20.10.2019

Termín pristavenia od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované

VOK-y, neznamená to, že tam budú cez celé uvedené obdobie.

V uvedených termínoch Technické služby pristavia veľkoobjemové kontajnery do každej oblasti .

Nebezpečný odpad (chladničky, televízory práčky, akumulátory, žiarivky...) je potrebné uložiť vedľa pristavených veľkoobjemových kontajnerov a Technické služby zabezpečia jeho odvoz vhodným spôsobom, alebo je možné tento odpad priviesť do zberného dvora na TS Brezno kedykoľvek počas celého roka pondelok – sobota od 8.00 hod do 17.00 hod.

Do pristavených kontajnerov ani vedľa nich neukladajte opotrebované pneumatiky!!!

Odovzdajte ich predajcovi, alebo pneu servisom, ktoré sú zo zákona povinné Vám ich prevziať bezplatne.

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.