Novinky

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom prevádzkovania letnej terasy v areáli Zimného štadióna L. Horského na Ulici ŠLN

26. apríl 2021

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže MESTO BREZNO Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno v zastúpení Technické služby Brezno príspevková organizácia...

Zmena otváracích hodín zberného dvora TS Brezno

01. marec 2021

Od 1.3.2021 sa mení otváracia doba zberného dvora v areály TS Brezno na Rázusovej ulici č. 16 a to nasledovne: Pondelok až...

Termíny upratovania v roku 2020

Termíny upratovania v roku 2020

02. marec 2020

Termíny upratovania  v roku 2020 pre bytové domy:     Termín pristavenia  od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované       ...

Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technických
služieb Brezno

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnej Smernice o verejnom obstarávaní

 1. Predmet zákazky

 Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno

 1. Opis predmetu zákazky

 Vykonávanie zimnej údržby traktormi, UNC a závesným náradím na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno. Druh činnosti je odhŕňanie snehu, posyp podľa potreby, prepravné práce, frézovanie snehu, nakladanie.

 1. Lehota dodania predmetu zákazky

od 20.11.2020 - do 31.03.2021

 1. Miesto dodania predmetu zákazky

 miestne komunikácie na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno. Viď Príloha č.1

 1. Typ zmluvného vzťahu

 zmluva o dielo

 1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti

 áno

 1. Možnosť predloženia variantných riešení

 nie

 1. Tvorba ceny za predmet zákazky

 cena za hodinu / pohotovosť musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky a jeho dodaním. Cena sa stanoví v EUR bez DPH, zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta. Cenu žiadame stanoviť v štruktúre podľa Prílohy č. 1. Uchádzač v cenovej ponuke upozorní verejného obstarávateľa na to, či je alebo nie je platcom DPH. Uchádzač v cenovej ponuke uvedie, pre ktorý úsek resp. úseky platí cenová ponuka.

 1. Predpokladaná hodnota zákazky

 nie

 1. Podmienky účasti

 Uchádzač spracuje cenovú ponuku podľa Prílohy č.1

 1. Miesto a lehota predkladania ponúk

 Ponuku je potrebné doručiť poštou, osobne alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Ponuka musí byť podpísaná osobou konať v mene uchádzača. Lehota na predkladanie ponúk do : 20.11.2020 do 12:00 hod. .

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia jednoková cena v EUR bez DPH.

 1. Ďalšie informácie

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak cenová pounuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Lehota počas ktorej nie je možné odvolať ponuku - lehota viazanosti pouky je do 30.04.2021.

 

Príloha. č1

                   Návrh na plnenie súťažných kritérií

 

Vzor Zmluvy

                  Zmluva zimná údržba 2020_2021

Termíny upratovania  v roku 2020 pre bytové domy:

Schránka05

 

 

Termín pristavenia  od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované       

VOK-y, neznamená to, že tam budú cez celé uvedené obdobie.

 

V priebehu týždňa   budú pristavené veľkoobjemové kontajnery podľa potreby na komunálny a objemný odpad  do každej oblasti. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na  obvyklé miesto, pokiaľ zástupca združenia vlastníkov bytov nedohodne iné miesto.

Upratovanie okolo stanovišťa zberných nádob bude vykonané jeden deň v uvedenom mesiaci.

 

Termíny upratovania   v roku 2020 – pristavenie VOK-ov pre rodinné domy:

Schránka02

Na požiadanie pristavíme veľkoobjemový kontajner na zelený odpad zo záhrad.

Termín pristavenia  od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované

VOK-y, neznamená to, že tam budú cez celé uvedené obdobie.

Termíny upratovania   v roku 2020 – pristavenie VOK-ov pre rodinné domy -extravilán:

Schránka03

Termín pristavenia  od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované

VOK-y, neznamená to, že tam budú cez celé uvedené obdobie.

Nebezpečný odpad  nevhadzujte do  veľkoobjemového kontajnera (práčky, chladničky televízory, akumulátory, žiarivky, ...) ,ale vyložte podľa rozpisu vedľa pristaveného veľkoobjemového kontajnera, Technické služby zabezpečia jeho odvoz vhodným spôsobom, alebo je možné tento odpad priviesť do zberného dvora na TS Brezno počas celého roka   pondelok – sobota od 7.00 hod do 17.00 hod.

Do pristavených kontajnerov ani vedľa nich neukladajte opotrebované pneumatiky!!!

Odovzdajte ich predajcovi, alebo pneu servisom, ktoré sú zo zákona povinné Vám ich prevziať bezplatne!

 

Nebe

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.