Novinky

Termíny upratovania v roku 2020

Termíny upratovania v roku 2020

02. marec 2020

Termíny upratovania  v roku 2020 pre bytové domy:     Termín pristavenia  od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované       ...

Výzva na predkladanie ponúk 30 .10. 2019 - zimná údržba miestnych komunikácií na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno

30. október 2019

Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technickýchslužieb Brezno  

Oznámenie o vyhlásení VO

13. jún 2019

Oznámenie o vyhlásení VO – „VYHLIADKOVÁ VEŽA, HORNÉ LAZY – BREZNO“ podlimitnú zákazku na stavebné práce.   Oznámenie o vyhlásení VO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/421181   Link na...

Užívateľský manuál web rozhrania poskytujúceho daňové potvrdenia parkujúcim v meste Brezno

21. marec 2019

Užívateľský manuál web rozhrania poskytujúceho daňové potvrdenia parkujúcim v meste Breznoo uhradenom parkovaní prostredníctvom SMS

Mesto Brezno v zastúpení Technickými službami Brezno ponúka v rámci zimnej údržby mesta možnosť spolupráce. Jedná sa o čistenie chodníkov priľahlých k bytovým domom na území mesta Brezna od napadaného snehu.

Občan, ktorý sa zapojí  do spolupráce obdrží potrebné náradie a na základe výzvy formou SMS správy, bude vykonávať odpratávanie snehu na danom úseku.

Podmienky: 1 hodina práce je približne 50 m odprataného úseku pri výške snehu približne 5cm, odplata za vykonanú prácu je 4€ brutto/hodina. Pracovný pomer - dohoda o vykonaní práce.

V prípade záujmu o vykonávanie činnosti,  spolu s vytypovaným úsekom prosím kontaktujte TS Brezno mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na 0950734568.

Obchodná verejná súťaž

na podávanie najvhodnejších návrhov na uzavretie zmluvy o prenájme plôch v správe vyhlasovateľa za účelom umiestnenia reklamných zariadení:

 1. prenechanie priestoru v areáli Zimného štadióna do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov. Zariadenia je možne umiestniť v priestoroch zimného štadiónu a jeho priľahlých objektoch tak, aby žiadnym spôsobom neobmedzovali chod prevádzky a neohrozovali bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v priestoroch štadióna.Za osadenie zodpovedá nájomca. Prenajímaná plocha: 9,5 m2
 2. prenechanie priestoru v areáli Futbalového štadióna do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov. Zariadenia je možne umiestniť na vonkajšom oplotení a v priestoroch futbalového štadiónu tak, aby žiadnym spôsobom neobmedzovali chod prevádzky a neohrozovali bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v priestoroch štadióna.Za osadenie zodpovedá nájomca. Prenajímaná plocha: 100 m2
 3. prenechanie priestoru v areáli Plavárne do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov. Zariadenia je možne umiestniť v priestoroch plavárne tak, aby žiadnym spôsobom neobmedzovali chod prevádzky a neohrozovali bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v priestoroch plavárne.Za osadenie zodpovedá nájomca. Prenajímaná plocha: 7,00 m2
 4. prenechanie priestoru v areáli Domu kultúry do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov. Zariadenia je možne umiestniť v priestoroch Domu kultúry tak, aby žiadnym spôsobom neobmedzovali chod prevádzky a neohrozovali bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v priestoroch plavárne.Za osadenie zodpovedá nájomca. Prenajímaná plocha: 3,00 m2
 5. prenechanie reklamnej plochy - 25 ks billboardov (5,1 m x 2,4 m) na uliciach: ČSA, Fraňa Kráľa, Ladislava Novomestského, na budove Zimného a Futbalového štadióna. Prenajímaná plocha:                   5,1 m x 2,4 m x 25 ks = 306m2 .

Výsledok súťaže:

Na posúdenie predložených návrhov zmlúv vymenoval poverený riadením organizácie Technické služby Brezno dňa 14.05.2019 komisiu v zložení:

Ing. Purgatová Iveta

Mgr. Peniaková Alena

Mgr. Maruškinová Erika

Komisia zasadala k vyhodnoteniu podaných návrhov zmlúv dňa  14.5.2019 o 12:00 hod., oboznámila sa s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, v nadväznosti na § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

Do konca lehoty na predkladanie návrhov doručili vyhlasovateľovi svoje návrhy títo

navrhovatelia :

1. FUTURUM MMI, s.r.o.            10.05.2019 11:30

Komisia vyhodnotila súťažné návrhy v rozsahu schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže. Komisia vykonala výber najvhodnejšieho návrhu v súlade s § 286 Obchodného zákonníka, § 9 ods. 2 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno a schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže zo dňa 20.03.2019 ktorým je súťažný návrh s najvyššou ponúknutou cenou za celý predmet zákazky:

FUTURUM MMI, s.r.o.

Mýto pod Ďumbierom 515, 976 44 Mýto pod Ďumbierom, Slovenská republika

Spoločnosť FUTURUM MMI, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri vedenom  Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vl.č. 24466/S.

IČO: 47230851 
IČ DPH: SK2023802660

s ponukou:

 1. prenechanie priestoru v areáli Zimného štadióna do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov, 8,00€/m2/rok bez DPH.
 2. prenechanie priestoru v areáli Futbalového štadióna do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov. 8,00€/m2/rok bez DPH.
 3. prenechanie priestoru v areáli Plavárne do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov, 8,00€/m2/rok bez DPH.
 4. prenechanie priestoru v areáli Domu kultúry do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov, 8,00€/m2/rok bez DPH.
 5. prenechanie reklamnej plochy - 25 ks billboardov, 30,00€/ks/mesiac bez DPH.

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.

© 2015 Technické služby Brezno