Novinky

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom prevádzkovania letnej terasy v areáli Zimného štadióna L. Horského na Ulici ŠLN

26. apríl 2021

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže MESTO BREZNO Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno v zastúpení Technické služby Brezno príspevková organizácia...

Zmena otváracích hodín zberného dvora TS Brezno

01. marec 2021

Od 1.3.2021 sa mení otváracia doba zberného dvora v areály TS Brezno na Rázusovej ulici č. 16 a to nasledovne: Pondelok až...

Termíny upratovania v roku 2020

Termíny upratovania v roku 2020

02. marec 2020

Termíny upratovania  v roku 2020 pre bytové domy:     Termín pristavenia  od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované       ...

Vyhodnotenie súťaže na uzavretie zmluvy Zimnej údržby na miestnych komunikáciách

Zámer na podávanie cenových ponúk na uzavretie zmluvy Zimnej údržby na miestnych komunikáciách na území mesta Brezno v správe Technických služieb Brezno na zimnú sezónu 2019/2020

Výsledok súťaže:

Na posúdenie predložených cenových ponúk riaditeľ organizácie Technické služby Brezno dňa 25.11.2019 komisiu v zložení:

Ing. Iveta Purgatová

Dušan Auxt

Oľga Kvačkajová

Komisia zasadala k vyhodnoteniu podaných cenových ponúk dňa  25.11.2019 o 10:00 hod., oboznámila sa s podmienkami uzavretia zmluvy, v nadväznosti na § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

Do konca lehoty na predkladanie návrhov doručili vyhlasovateľovi svoje návrhy títo

navrhovatelia :

 1. Oto Brozman s. r. o., Štúrova 904/27, 977 01 Brezno

IČO: 47808390, DIČ: 2024124302

          Cenová ponuka doručená dňa 11.11.2019 o 11:00 hod.

 1. Martin Marcinek ml.,S NP 1 977 31 Brezno,

         IČO: 43207138, DIČ: 1049663087

         Cenová ponuka doručená dňa 06.11.2019 o 13:30 hod.

 1. Midap spol. s r. o., Kukučínova 47, 977 01 Brezno

            IČO: 31604030 DIČ: 2020454899

            Cenová ponuka doručená dňa 12.11.2019 o 13:00 hod

 1. Tajboš a synovia s. r. o., 9. Mája 1, 977 03 Brezno

            IČO: 43880924 DIČ: 2022512822

            Cenová ponuka doručená dňa 12.11.2019 o 10:14 hod

Komisia vyhodnotila cenové ponuky v rozsahu schválených podmienok na uzavretie zmluvy. Komisia vykonala výber najvhodnejšej cenovej ponuky v súlade s § 286 Obchodného zákonníka, § 9 ods. 2 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno a zverejneného zámeru na uzavretie zmluvy zo dňa 30.10.2019 ktorým je cenová ponuka s najnižšou jednotkovou cenou v EUR bez DPH a splnenými podmienkami zámeru:

Úsek č. 1 : Tajboš a synovia s. r. o., 9. Mája 1, 977 03  Brezno, IČO: 43880924 DIČ: 2022512822

s ponukou:

 1. 1.Odhŕňanie snehu z ciest , chodníkov a parkovísk traktorom, cena 40,- Eur bez DPH / 1. hod,
 2. 2.Odhŕňanie snehu z ciest, chodníkov a parkovísk UNC, cena X,- Eur bez DPH / 1 hod.
 3. 3.Pohotovosť, cena 30,- Eur bez DPH / 1 hod.

Úsek č. 2 a úsek č. 3:  Oto Brozman, Štúrova 27, 977 01  Brezno, IČO:42194610, DIČ:1084132896

s ponukou:

 1. 1.Odhŕňanie snehu z ciest , chodníkov a parkovísk traktorom, cena 40,- Eur bez DPH / 1. hod,
 2. 2.Odhŕňanie snehu z ciest, chodníkov a parkovísk UNC, cena X,- Eur bez DPH / 1 hod.
 3. 3.Pohotovosť, cena 24,90- Eur bez DPH / 1 hod.

Úsek č. 4: Martin Marcinek ml., SNP 1 977 31 Brezno, IČO: 43207138, DIČ: 1049663087

s ponukou:

 1. 1.Odhŕňanie snehu z ciest , chodníkov a parkovísk traktorom, cena 40,- Eur bez DPH / 1. hod,
 2. 2.Odhŕňanie snehu z ciest, chodníkov a parkovísk UNC, cena 40,- Eur bez DPH / 1 hod.
 3. 3.Pohotovosť, cena 30,- Eur bez DPH / 1 hod.

V Brezne dňa: 25.11.2019

Ing. Iveta Purgatová   .............................................

Dušan Auxt                .............................................

Oľga Kvačkajová       .............................................

Mesto Brezno v zastúpení Technickými službami Brezno ponúka v rámci zimnej údržby mesta možnosť spolupráce. Jedná sa o čistenie chodníkov priľahlých k bytovým domom na území mesta Brezna od napadaného snehu.

Občan, ktorý sa zapojí  do spolupráce obdrží potrebné náradie a na základe výzvy formou SMS správy, bude vykonávať odpratávanie snehu na danom úseku.

Podmienky: 1 hodina práce je približne 50 m odprataného úseku pri výške snehu približne 5cm, odplata za vykonanú prácu je 4€ brutto/hodina. Pracovný pomer - dohoda o vykonaní práce.

V prípade záujmu o vykonávanie činnosti,  spolu s vytypovaným úsekom prosím kontaktujte TS Brezno mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na 0950734568.

Obchodná verejná súťaž

na podávanie najvhodnejších návrhov na uzavretie zmluvy o prenájme plôch v správe vyhlasovateľa za účelom umiestnenia reklamných zariadení:

 1. prenechanie priestoru v areáli Zimného štadióna do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov. Zariadenia je možne umiestniť v priestoroch zimného štadiónu a jeho priľahlých objektoch tak, aby žiadnym spôsobom neobmedzovali chod prevádzky a neohrozovali bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v priestoroch štadióna.Za osadenie zodpovedá nájomca. Prenajímaná plocha: 9,5 m2
 2. prenechanie priestoru v areáli Futbalového štadióna do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov. Zariadenia je možne umiestniť na vonkajšom oplotení a v priestoroch futbalového štadiónu tak, aby žiadnym spôsobom neobmedzovali chod prevádzky a neohrozovali bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v priestoroch štadióna.Za osadenie zodpovedá nájomca. Prenajímaná plocha: 100 m2
 3. prenechanie priestoru v areáli Plavárne do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov. Zariadenia je možne umiestniť v priestoroch plavárne tak, aby žiadnym spôsobom neobmedzovali chod prevádzky a neohrozovali bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v priestoroch plavárne.Za osadenie zodpovedá nájomca. Prenajímaná plocha: 7,00 m2
 4. prenechanie priestoru v areáli Domu kultúry do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov. Zariadenia je možne umiestniť v priestoroch Domu kultúry tak, aby žiadnym spôsobom neobmedzovali chod prevádzky a neohrozovali bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v priestoroch plavárne.Za osadenie zodpovedá nájomca. Prenajímaná plocha: 3,00 m2
 5. prenechanie reklamnej plochy - 25 ks billboardov (5,1 m x 2,4 m) na uliciach: ČSA, Fraňa Kráľa, Ladislava Novomestského, na budove Zimného a Futbalového štadióna. Prenajímaná plocha:                   5,1 m x 2,4 m x 25 ks = 306m2 .

Výsledok súťaže:

Na posúdenie predložených návrhov zmlúv vymenoval poverený riadením organizácie Technické služby Brezno dňa 14.05.2019 komisiu v zložení:

Ing. Purgatová Iveta

Mgr. Peniaková Alena

Mgr. Maruškinová Erika

Komisia zasadala k vyhodnoteniu podaných návrhov zmlúv dňa  14.5.2019 o 12:00 hod., oboznámila sa s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, v nadväznosti na § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

Do konca lehoty na predkladanie návrhov doručili vyhlasovateľovi svoje návrhy títo

navrhovatelia :

1. FUTURUM MMI, s.r.o.            10.05.2019 11:30

Komisia vyhodnotila súťažné návrhy v rozsahu schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže. Komisia vykonala výber najvhodnejšieho návrhu v súlade s § 286 Obchodného zákonníka, § 9 ods. 2 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno a schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže zo dňa 20.03.2019 ktorým je súťažný návrh s najvyššou ponúknutou cenou za celý predmet zákazky:

FUTURUM MMI, s.r.o.

Mýto pod Ďumbierom 515, 976 44 Mýto pod Ďumbierom, Slovenská republika

Spoločnosť FUTURUM MMI, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri vedenom  Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vl.č. 24466/S.

IČO: 47230851 
IČ DPH: SK2023802660

s ponukou:

 1. prenechanie priestoru v areáli Zimného štadióna do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov, 8,00€/m2/rok bez DPH.
 2. prenechanie priestoru v areáli Futbalového štadióna do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov. 8,00€/m2/rok bez DPH.
 3. prenechanie priestoru v areáli Plavárne do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov, 8,00€/m2/rok bez DPH.
 4. prenechanie priestoru v areáli Domu kultúry do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov, 8,00€/m2/rok bez DPH.
 5. prenechanie reklamnej plochy - 25 ks billboardov, 30,00€/ks/mesiac bez DPH.

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.