Novinky

Ponuka voľných pracovných miest -- Strojník

Ponuka voľných pracovných miest -- Strojník

24. jún 2019

Ponuka voľných pracovných miest - Strojník Technické služby Brezno hľadajú do trvalého pracovného pomeru zamestnanca na voľné pracovné miesto: strojník Kvalifikačné požiadavky:...

Oznámenie o vyhlásení VO

13. jún 2019

Oznámenie o vyhlásení VO – „VYHLIADKOVÁ VEŽA, HORNÉ LAZY – BREZNO“ podlimitnú zákazku na stavebné práce.   Oznámenie o vyhlásení VO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/421181   Link na...

Užívateľský manuál web rozhrania poskytujúceho daňové potvrdenia parkujúcim v meste Brezno

21. marec 2019

Užívateľský manuál web rozhrania poskytujúceho daňové potvrdenia parkujúcim v meste Breznoo uhradenom parkovaní prostredníctvom SMS

SMS parkovanie - Informácie o službe

21. marec 2019

Cieľom služby je poskytnúť vodičom parkujúcim v danej zóne s plateným státím možnosť jednoducho zakúpiť si parkovné cez mobilný telefón zaslaním SMS...

Výberové konanie na obsadenie funkcie - riaditeľa príspevkovej organizácie – TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO

Mesto Brezno, zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

ako zriaďovateľ príspevkových organizácií

vyhlasuje

podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa príspevkovej organizácie – TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO

Zamestnávateľ: Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno

Uchádzač o vyššie uvedenú funkciu musí spĺňať:

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • ukončené VŠ II. stupňa zameranie ekonomické, stavebné
 • 5 rokov prax v oblasti ekonomickej, stavebnej alebo právnickej
 • riadiaca prax min. 1 rok s kolektívom nad 50 ľudí
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná spôsobilosť

V prípade záujmu o túto funkciu svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne Mestského úradu Brezno v termíne do 14. júna 2019 s označením na obálke „ RIADITEĽ TECHNICKÝCH SLUŽIEB BREZNO“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie
 • štruktúrovaný životopis s rozpísanou praxou

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je 01. júla 2019.

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1400 Eur

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a doložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne.

Vyžadujeme znalosť nasledovných právnych predpisov:

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samospráv a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • Zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • Zákon č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Monika Auxtová, personalista, tel. 048/6306223, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.

© 2015 Technické služby Brezno