Novinky

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom prevádzkovania letnej terasy v areáli Zimného štadióna L. Horského na Ulici ŠLN

26. apríl 2021

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže MESTO BREZNO Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno v zastúpení Technické služby Brezno príspevková organizácia...

Zmena otváracích hodín zberného dvora TS Brezno

01. marec 2021

Od 1.3.2021 sa mení otváracia doba zberného dvora v areály TS Brezno na Rázusovej ulici č. 16 a to nasledovne: Pondelok až...

Termíny upratovania v roku 2020

Termíny upratovania v roku 2020

02. marec 2020

Termíny upratovania  v roku 2020 pre bytové domy:     Termín pristavenia  od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované       ...

Výberové konanie na obsadenie funkcie - riaditeľa príspevkovej organizácie – TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO

Mesto Brezno, zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

ako zriaďovateľ príspevkových organizácií

vyhlasuje

podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa príspevkovej organizácie – TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO


Zamestnávateľ: Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno

Uchádzač o vyššie uvedenú funkciu musí spĺňať:

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • ukončené VŠ II. stupňa zameranie ekonomické, stavebné
 • 5 rokov prax v oblasti ekonomickej, stavebnej alebo právnickej
 • riadiaca prax min. 1 rok s kolektívom nad 50 ľudí
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná spôsobilosť

V prípade záujmu o túto funkciu svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne Mestského úradu Brezno v termíne do 14. júna 2019 s označením na obálke „ RIADITEĽ TECHNICKÝCH SLUŽIEB BREZNO“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie
 • štruktúrovaný životopis s rozpísanou praxou

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je 01. júla 2019.

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1400 Eur

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a doložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne.

Vyžadujeme znalosť nasledovných právnych predpisov:

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samospráv a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • Zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • Zákon č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Monika Auxtová, personalista, tel. 048/6306223, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.