Novinky

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom prevádzkovania letnej terasy v areáli Zimného štadióna L. Horského na Ulici ŠLN

26. apríl 2021

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže MESTO BREZNO Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno v zastúpení Technické služby Brezno príspevková organizácia...

Zmena otváracích hodín zberného dvora TS Brezno

01. marec 2021

Od 1.3.2021 sa mení otváracia doba zberného dvora v areály TS Brezno na Rázusovej ulici č. 16 a to nasledovne: Pondelok až...

Termíny upratovania v roku 2020

Termíny upratovania v roku 2020

02. marec 2020

Termíny upratovania  v roku 2020 pre bytové domy:     Termín pristavenia  od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované       ...

Vyhodnotenie súťaže na uzavretie zmluvy Zimnej údržby na miestnych komunikáciách

Vyhodnotenie súťaže na uzavretie zmluvy Zimnej údržby na miestnych komunikáciách

Zámer na podávanie cenových ponúk na uzavretie zmluvy Zimnej údržby na miestnych komunikáciách na území mesta Brezno v správe Technických služieb Brezno na zimnú sezónu 2019/2020

Výsledok súťaže:

Na posúdenie predložených cenových ponúk riaditeľ organizácie Technické služby Brezno dňa 25.11.2019 komisiu v zložení:

Ing. Iveta Purgatová

Dušan Auxt

Oľga Kvačkajová

Komisia zasadala k vyhodnoteniu podaných cenových ponúk dňa  25.11.2019 o 10:00 hod., oboznámila sa s podmienkami uzavretia zmluvy, v nadväznosti na § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

Do konca lehoty na predkladanie návrhov doručili vyhlasovateľovi svoje návrhy títo

navrhovatelia :

 1. Oto Brozman s. r. o., Štúrova 904/27, 977 01 Brezno

IČO: 47808390, DIČ: 2024124302

          Cenová ponuka doručená dňa 11.11.2019 o 11:00 hod.

 1. Martin Marcinek ml.,S NP 1 977 31 Brezno,

         IČO: 43207138, DIČ: 1049663087

         Cenová ponuka doručená dňa 06.11.2019 o 13:30 hod.

 1. Midap spol. s r. o., Kukučínova 47, 977 01 Brezno

            IČO: 31604030 DIČ: 2020454899

            Cenová ponuka doručená dňa 12.11.2019 o 13:00 hod

 1. Tajboš a synovia s. r. o., 9. Mája 1, 977 03 Brezno

            IČO: 43880924 DIČ: 2022512822

            Cenová ponuka doručená dňa 12.11.2019 o 10:14 hod

Komisia vyhodnotila cenové ponuky v rozsahu schválených podmienok na uzavretie zmluvy. Komisia vykonala výber najvhodnejšej cenovej ponuky v súlade s § 286 Obchodného zákonníka, § 9 ods. 2 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno a zverejneného zámeru na uzavretie zmluvy zo dňa 30.10.2019 ktorým je cenová ponuka s najnižšou jednotkovou cenou v EUR bez DPH a splnenými podmienkami zámeru:

Úsek č. 1 : Tajboš a synovia s. r. o., 9. Mája 1, 977 03  Brezno, IČO: 43880924 DIČ: 2022512822

s ponukou:

 1. 1.Odhŕňanie snehu z ciest , chodníkov a parkovísk traktorom, cena 40,- Eur bez DPH / 1. hod,
 2. 2.Odhŕňanie snehu z ciest, chodníkov a parkovísk UNC, cena X,- Eur bez DPH / 1 hod.
 3. 3.Pohotovosť, cena 30,- Eur bez DPH / 1 hod.

Úsek č. 2 a úsek č. 3:  Oto Brozman, Štúrova 27, 977 01  Brezno, IČO:42194610, DIČ:1084132896

s ponukou:

 1. 1.Odhŕňanie snehu z ciest , chodníkov a parkovísk traktorom, cena 40,- Eur bez DPH / 1. hod,
 2. 2.Odhŕňanie snehu z ciest, chodníkov a parkovísk UNC, cena X,- Eur bez DPH / 1 hod.
 3. 3.Pohotovosť, cena 24,90- Eur bez DPH / 1 hod.

Úsek č. 4: Martin Marcinek ml., SNP 1 977 31 Brezno, IČO: 43207138, DIČ: 1049663087

s ponukou:

 1. 1.Odhŕňanie snehu z ciest , chodníkov a parkovísk traktorom, cena 40,- Eur bez DPH / 1. hod,
 2. 2.Odhŕňanie snehu z ciest, chodníkov a parkovísk UNC, cena 40,- Eur bez DPH / 1 hod.
 3. 3.Pohotovosť, cena 30,- Eur bez DPH / 1 hod.

V Brezne dňa: 25.11.2019

Ing. Iveta Purgatová   .............................................

Dušan Auxt                .............................................

Oľga Kvačkajová       .............................................

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.