Novinky

Termíny upratovania v roku 2020

Termíny upratovania v roku 2020

02. marec 2020

Termíny upratovania  v roku 2020 pre bytové domy:     Termín pristavenia  od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované       ...

Výzva na predkladanie ponúk 30 .10. 2019 - zimná údržba miestnych komunikácií na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno

30. október 2019

Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technickýchslužieb Brezno  

Oznámenie o vyhlásení VO

13. jún 2019

Oznámenie o vyhlásení VO – „VYHLIADKOVÁ VEŽA, HORNÉ LAZY – BREZNO“ podlimitnú zákazku na stavebné práce.   Oznámenie o vyhlásení VO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/421181   Link na...

Užívateľský manuál web rozhrania poskytujúceho daňové potvrdenia parkujúcim v meste Brezno

21. marec 2019

Užívateľský manuál web rozhrania poskytujúceho daňové potvrdenia parkujúcim v meste Breznoo uhradenom parkovaní prostredníctvom SMS

Vyhodnotenie súťaže na uzavretie zmluvy Zimnej údržby na miestnych komunikáciách

Vyhodnotenie súťaže na uzavretie zmluvy Zimnej údržby na miestnych komunikáciách

Zámer na podávanie cenových ponúk na uzavretie zmluvy Zimnej údržby na miestnych komunikáciách na území mesta Brezno v správe Technických služieb Brezno na zimnú sezónu 2019/2020

Výsledok súťaže:

Na posúdenie predložených cenových ponúk riaditeľ organizácie Technické služby Brezno dňa 25.11.2019 komisiu v zložení:

Ing. Iveta Purgatová

Dušan Auxt

Oľga Kvačkajová

Komisia zasadala k vyhodnoteniu podaných cenových ponúk dňa  25.11.2019 o 10:00 hod., oboznámila sa s podmienkami uzavretia zmluvy, v nadväznosti na § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

Do konca lehoty na predkladanie návrhov doručili vyhlasovateľovi svoje návrhy títo

navrhovatelia :

 1. Oto Brozman s. r. o., Štúrova 904/27, 977 01 Brezno

IČO: 47808390, DIČ: 2024124302

          Cenová ponuka doručená dňa 11.11.2019 o 11:00 hod.

 1. Martin Marcinek ml.,S NP 1 977 31 Brezno,

         IČO: 43207138, DIČ: 1049663087

         Cenová ponuka doručená dňa 06.11.2019 o 13:30 hod.

 1. Midap spol. s r. o., Kukučínova 47, 977 01 Brezno

            IČO: 31604030 DIČ: 2020454899

            Cenová ponuka doručená dňa 12.11.2019 o 13:00 hod

 1. Tajboš a synovia s. r. o., 9. Mája 1, 977 03 Brezno

            IČO: 43880924 DIČ: 2022512822

            Cenová ponuka doručená dňa 12.11.2019 o 10:14 hod

Komisia vyhodnotila cenové ponuky v rozsahu schválených podmienok na uzavretie zmluvy. Komisia vykonala výber najvhodnejšej cenovej ponuky v súlade s § 286 Obchodného zákonníka, § 9 ods. 2 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno a zverejneného zámeru na uzavretie zmluvy zo dňa 30.10.2019 ktorým je cenová ponuka s najnižšou jednotkovou cenou v EUR bez DPH a splnenými podmienkami zámeru:

Úsek č. 1 : Tajboš a synovia s. r. o., 9. Mája 1, 977 03  Brezno, IČO: 43880924 DIČ: 2022512822

s ponukou:

 1. 1.Odhŕňanie snehu z ciest , chodníkov a parkovísk traktorom, cena 40,- Eur bez DPH / 1. hod,
 2. 2.Odhŕňanie snehu z ciest, chodníkov a parkovísk UNC, cena X,- Eur bez DPH / 1 hod.
 3. 3.Pohotovosť, cena 30,- Eur bez DPH / 1 hod.

Úsek č. 2 a úsek č. 3:  Oto Brozman, Štúrova 27, 977 01  Brezno, IČO:42194610, DIČ:1084132896

s ponukou:

 1. 1.Odhŕňanie snehu z ciest , chodníkov a parkovísk traktorom, cena 40,- Eur bez DPH / 1. hod,
 2. 2.Odhŕňanie snehu z ciest, chodníkov a parkovísk UNC, cena X,- Eur bez DPH / 1 hod.
 3. 3.Pohotovosť, cena 24,90- Eur bez DPH / 1 hod.

Úsek č. 4: Martin Marcinek ml., SNP 1 977 31 Brezno, IČO: 43207138, DIČ: 1049663087

s ponukou:

 1. 1.Odhŕňanie snehu z ciest , chodníkov a parkovísk traktorom, cena 40,- Eur bez DPH / 1. hod,
 2. 2.Odhŕňanie snehu z ciest, chodníkov a parkovísk UNC, cena 40,- Eur bez DPH / 1 hod.
 3. 3.Pohotovosť, cena 30,- Eur bez DPH / 1 hod.

V Brezne dňa: 25.11.2019

Ing. Iveta Purgatová   .............................................

Dušan Auxt                .............................................

Oľga Kvačkajová       .............................................

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.

© 2015 Technické služby Brezno