Novinky

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom prevádzkovania letnej terasy v areáli Zimného štadióna L. Horského na Ulici ŠLN

26. apríl 2021

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže MESTO BREZNO Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno v zastúpení Technické služby Brezno príspevková organizácia...

Zmena otváracích hodín zberného dvora TS Brezno

01. marec 2021

Od 1.3.2021 sa mení otváracia doba zberného dvora v areály TS Brezno na Rázusovej ulici č. 16 a to nasledovne: Pondelok až...

Termíny upratovania v roku 2020

Termíny upratovania v roku 2020

02. marec 2020

Termíny upratovania  v roku 2020 pre bytové domy:     Termín pristavenia  od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované       ...

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom pozemkov v lokalite Zimný štadión Ladislava Novomeského, Brezno za účelom prevádzkovania letnej terasy.

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

MESTO BREZNO

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

v zastúpení

Technické služby Brezno

príspevková organizácia zriadená MsZ uzn. č. 58/93/II Rázusova 16, 977 01 Brezno

Podľa ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,  ustanovenia § 9a ods.1 písm. a), ods. 2 a ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno riaditeľ Technických služieb Brezno

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom pozemkov v lokalite Zimný štadión Ladislava Novomeského, Brezno za účelom prevádzkovania letnej terasy.

 

Súťažné podmienky:

 1. Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov organizácie: Technické služby Brezno

príspevková organizácia zriadená MsZ uzn. č. 58/93/II

so sídlom: Rázusova 16, 977 01 Brezno

Štatutárny zástupca: Ing. Lukáš Jeremiáš

IČO: 00 183 067

DIČ: 2021222984

IČ DPH: SK2021222984

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

web: www.tsbrezno.sk

Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Jeremiáš

 1. Predmet súťaže

                Predmetom súťaže je:

 

pozemky spolu o výmere 120 m2

 • parcela reg. C-KN č. 689/21, ostatné plochy,
 • parcela reg. C-KN č 689/3, ostatné plochy,
 • parcela reg. C-KN č. 689/22, ostatné plochy,

všetky v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech Mesta Brezno, vlastnícky  podiel 1/1

(predmet súťaže tvoria všetky pozemky ako jeden celok, nie jednotlivé pozemky)

 1. Podmienky súťaže:
 • Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli mesta Brezno a webovom sídle Technických Služieb Brezno tsbrezno.sk. Oznámenie o priebehu súťaže je zverejnené aj v regionálnej tlači. Tieto súťažné podmienky boli schválené uznesením MsZ mesta Brezno dňa 22. júna 2022;
 • Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a právnické osoby

 

Osoby vylúčené zo súťaže:

zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní podmienok

súťaže, ďalej bližšie podľa § 18 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna

 

A/ Návrh do súťaže

 • predkladá uchádzač písomne na tlačive záväznej ponuky v zalepenej a neporušenej

            obálke poštou, kuriérom alebo osobne doručením do Technických služieb v Brezne na

            adresu:

            Technické služby Brezno,

            Rázusova 16, 977 01 Brezno

            s presným označením odosielateľa – uchádzača (adresa/trvalý pobyt resp. sídlo

            spoločnosti/ miesto podnikania) na obálke,

 • súťažné návrhy uchádzači predkladajú tak, že každý uchádzač môže podať len jeden

            súťažný návrh na všetky pozemky ako jeden celok, kto. sú predmetom tejto sútaže,

 • ak podá predkladateľ viac súťažných návrhov na pozemky ktoré sú predmetom

tejto súťaže ako celok, budú všetky jeho súťažné návrhy zo súťaže vylúčené

 • ak podá predkladateľ súťažný návrh len na jednotlivé pozemky a teda nie na všetky

pozemky ako celok, budú tieto súťažné návrhy zo súťaže vylúčené

 • súťažné návrhy môžu uchádzači predkladať v termíne najneskôr do 10.10.2022 do 10:00

hod.,

 • obálku viditeľne označiť textom: „ Neotvárať SÚŤAŽ – nájom pozemkov v

lokalite Zimný štadión Ladislava Novomeského, Brezno za účelom prevádzkovania letnej terasy“; ponuky budú vyhodnotené súťažnou komisiou do piatich pracovných dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,

 • povinnosť uchádzača fyzická osoba je riadne a úplné  vyplnenie záväznej  ponuky  s povinnosťou uviesť titul, meno a priezvisko, rod. priezvisko, dát. narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, uviesť bankové spojenie - číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača fyzická osoba – podnikateľ, je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky, s povinnosťou uviesť titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu/miesto podnikania, uviesť bankové spojenie - číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača - právnická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky, s povinnosťou uviesť sídlo a IČO, uviesť osobu oprávnenú konať za právnickú osobu - titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie - číslo účtu a telefónne číslo;
 • k súťažnému návrhu uchádzač musí priložiť čestné prehlásenie, že nemá žiadny dlh voči mestu Brezno a ani organizáciám zriadeným mestom a vyplnené tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ zverejnené na brezno.sk
 • pri ponukách zasielaných poštou alebo kuriérom nerozhoduje pečiatka pošty, ale deň doručenia návrhu v sídle vyhlasovateľa. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

Neprihliada sa na návrhy navrhovateľov, ktorí sú v konkurze alebo v likvidácii, alebo ktorí

majú voči Mestu Brezno a jeho príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ako aj k

spoločnostiam s väčšinovou účasťou ku dňu podania ponuky akýkoľvek peňažný, alebo

nepeňažný záväzok po lehote splatnosti, ako aj záväzok, ktorý mesto muselo odpísať ako

nevymožiteľný.

 

B/ Účel nájmu:

Prevádzkovanie letnej terasy.

C/ Doba nájmu:

Doba trvania nájmu sú 3 roky od 1.5.2023

D/ Stanovenie minimálnej ceny ročného nájomného

Minimálna vyhlasovateľom požadovaná cena ročného nájomného za predmet súťaže ako celok je vo výške 3.824,40  eur s DPH, 764,88 eur DPH a 4.589,28 eur s DPH.

 

E/ Kritéria hodnotenia predložených návrhov

 • Jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššie ponúknuté ročné nájomné predložené navrhovateľom za predmet súťaže ako jeden celok
 • súťažnému návrhu s najvyšším ponúknutým nájomným bude pridelené poradie č.1,

            ďalšiemu v poradí ako druhému najvýhodnejšiemu poradie č. 2 atď. V prípade

            rovnakej ponuky, je rozhodujúci skorší termín podania návrhu.

F/ Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 • úspešný uchádzač berie na vedomie skutočnosť, že pozemky tvoriace predmet súťaže dáva prenajímateľ do nájmu za účelom prevádzkovania letnej terasy
 • úspešný uchádzač berie na vedomie skutočnosť, že bude znášať náklady na prevádzkovanie letnej terasy
 • súčasťou prevádzky musia byť aj toalety pre zákazníkov
 • úspešný uchádzač berie na vedomie skutočnosť, že v nájomnej zmluve bude stanovená 1 mesačná výpovedná doba, a to aj bez uvedenia výpovedného dôvodu
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje ku dňu ukončenia nájomnej zmluvy vypratať predmet súťaže na vlastné náklady; v prípade, že si nájomca túto povinnosť nesplní vypratanie predmetu súťaže zabezpečia Technické služby Brezno, a to na náklady nájomcu
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje uzatvoriť nájomnú zmluvu na predmet súťaže v stave v akom sa predmet súťaže nachádza ku dňu podpisu nájomnej zmluvy;
 • obsah nájomnej zmluvy, ako aj jej podmienky musia vychádzať zo Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno,
 • nájomná zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa;

G/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo

 • podmieňuje akceptáciu nájmu vyhlasovateľom súťaže podľa vyhlásených podmienok

            súťaže, na základe vyhodnotenia návrhov komisiou zriadenou podľa Zásad

            hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno;

 • požaduje, aby úspešný uchádzač od akceptácie nájmu uzatvoril nájomnú zmluvu v

            lehote do 15 dní od oznámenia o prijatí jeho návrhu zo strany vyhlasovateľa;

 • v prípade nedodržania platobných podmienok a lehoty na uzatvorenie nájomnej zmluvy,

            predmet súťaže ponúknuť ďalším navrhovateľom v poradí určenom pri vyhodnotení

            predložených ponúk alebo súťaž ukončiť ako neúspešnú, a to aj ak bol predložený a

            vybratý len jeden súťažný návrh a nedôjde na strane navrhovateľa k uzatvoreniu

            nájomnej zmluvy v požadovanej lehote.

 • odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy;
 • vyhlásené podmienky súťaže meniť, alebo súťaž zrušiť bez výberu súťažného návrhu, a

            to aj po predložení súťažných návrhov, alebo súťaž zrušiť počas lehoty na ich výber,

            ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť

            lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže;

 • zmena podmienok súťaže sa môže vykonať spôsobom a prostriedkami tak ako bola

            verejná obchodná súťaž vyhlásená (úradná tabuľa a web TS Brezno).

H/ Spôsob vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže

 • navrhovateľ víťaznej ponuky bude o výbere ponuky informovaný písomne do 5

            pracovných dní od akceptácie prenájmu nehnuteľností;

 • vyhlasovateľ zároveň uverejní informáciu o víťazovi obchodnej verejnej súťaže

            alebo o ukončení obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu alebo o

            zrušení obchodnej verejnej súťaže alebo o zmene podmienok obchodnej verejnej súťaže

            na webovom sídle vyhlasovateľa (www.tsbrezno.sk) a na úradnej tabuli;

 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa

            odmietajú, a to na webovom sídle vyhlasovateľa (www.tsbrezno.sk) a na úradnej

            tabuli najneskôr do 30 dní od uzatvorenia zmluvy s vybraným uchádzačom. Od tohto

            okamihu nie sú neúspešní účastníci súťaže viazaní svojimi návrhmi. Vo vzťahu k

            neúspešným účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o

            odmietnutí ponuky podanej do súťaže.

 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí podali súťažný návrh a nesplnili

            podmienky súťaže, že ich návrh sa nezaraďuje do vyhodnotenia súťažných ponúk, a to

            na webovom sídle vyhlasovateľa (www.tsbrezno.sk). Vo vzťahu k týmto účastníkom

            súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky

            podanej do súťaže.

I/ Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 • uchádzač podaním súťažného návrhu prejavuje súhlas s časovým priebehom obchodnej

            verejnej súťaže, dodržiavaním požiadaviek na dôvernosť údajov, vymedzením predmetu

            obchodnej verejnej súťaže obsahom zamýšľanej zmluvy na ktorých vyhlasovateľ trvá a

            uverejnenými podmienkami;

 • účastníci súťaže sú viazaní svojimi návrhmi do doručenia oznámenia vyhlasovateľa, že

            ich návrhy sa odmietli

 • navrhovateľ môže predložiť len jeden kompletný súťažný návrh;
 • ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené;
 • jazyk, v ktorom uchádzači musia predložiť svoj súťažný návrh je slovenský jazyk;
 • zasadnutia komisie je prístupné verejnosti, ako aj účastníkom súťaže, s prihliadnutím na

            kapacitu miestnosti, kde sa výsledky súťaže budú vyhodnocovať;

 • na neúčasť niektorého z uchádzačov pri otváraní obálok sa neprihliada;
 • návrh je neodvolateľný odo dňa nasledujúceho po dni skončenia podávania súťažných

            návrhov;

 • vyhlasovateľ náklady spojené s účasťou navrhovateľa na súťaži neuhrádza;
 • do vyhodnotenia bude zaradená každá ponuka, ktorá bude obsahovať všetky dodržané

            podmienky súťaže pre zaradenie do obchodnej verejnej súťaže;

 • osobitný nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká

            uchádzačovi, ktorý v súťaži zvíťazil a ani uchádzačovi, ktorý bol v súťaži neúspešný

            alebo nesplnili podmienky súťaže a boli vylúčení.

J/ Podávanie informácii

 

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na: Technické služby Brezno

Ing. Lukáš Jeremiáš, 0905404562

V Brezne dňa 23.09.2022                                                          Ing. Lukáš Jeremiáš

                                                                                               riaditeľ TS Brezno

Tlačivá OVS Súťaž - Letná terasa

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.