Novinky

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom prevádzkovania letnej terasy v areáli Zimného štadióna L. Horského na Ulici ŠLN

26. apríl 2021

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže MESTO BREZNO Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno v zastúpení Technické služby Brezno príspevková organizácia...

Zmena otváracích hodín zberného dvora TS Brezno

01. marec 2021

Od 1.3.2021 sa mení otváracia doba zberného dvora v areály TS Brezno na Rázusovej ulici č. 16 a to nasledovne: Pondelok až...

Termíny upratovania  v roku 2020

Termíny upratovania v roku 2020

02. marec 2020

Termíny upratovania  v roku 2020 pre bytové domy:     Termín pristavenia  od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované       ...

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom pozemkov v lokalite Zimný štadión Ladislava Novomeského

Obchodná verejná súťaž - vyhodnotenie 

Verejná obchodná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom pozemkov v lokalite Zimný štadión Ladislava Novomeského, Brezno za účelom prevádzkovania letnej terasy.

Výsledok súťaže:

Na posúdenie predložených návrhov zmlúv vymenoval riaditeľ organizácie Technické služby Brezno dňa 11.05.2021 komisiu v zložení:

Ing. Iveta Purgatová

Mgr. Alena Peniaková

Ing. Miroslav Baran

Komisia zasadala k vyhodnoteniu podaných návrhov zmlúv dňa  11.05.2021 o 13:30 hod., oboznámila sa s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, v nadväznosti na § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

Do konca lehoty na predkladanie návrhov doručili vyhlasovateľovi svoje návrhy títo

navrhovatelia :

  1. Maroš Živčák, IČO: 462 510 81.            10.05.2021 11:49 hod.

Komisia vyhodnotila súťažné návrhy v rozsahu schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže. Komisia vykonala výber najvhodnejšieho návrhu v súlade s § 286 Obchodného zákonníka, § 9 ods. 2 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno a schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže zo dňa 26.04.2021 ktorým je súťažný návrh s najvyššou ponúknutou cenou za celý predmet zákazky:

Maroš Živčák, Lúčna 4019/25A, 977 03  Brezno

zapísaná v živnostenskom registri  Okresný úrad Brezno, Číslo živnostenského registra: 630-13804 

IČO: 46251081 DIČ: 1079707541

s ponukou 2566,86 EUR s DPH za predmet súťaže.

V Brezne dňa 11.05.2021

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.