Novinky

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom prevádzkovania letnej terasy v areáli Zimného štadióna L. Horského na Ulici ŠLN

26. apríl 2021

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže MESTO BREZNO Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno v zastúpení Technické služby Brezno príspevková organizácia...

Zmena otváracích hodín zberného dvora TS Brezno

01. marec 2021

Od 1.3.2021 sa mení otváracia doba zberného dvora v areály TS Brezno na Rázusovej ulici č. 16 a to nasledovne: Pondelok až...

Termíny upratovania  v roku 2020

Termíny upratovania v roku 2020

02. marec 2020

Termíny upratovania  v roku 2020 pre bytové domy:     Termín pristavenia  od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované       ...

Vyhodnotenie súťaže na uzavretie zmluvy Zimnej údržby na miestnych komunikáciách

Zámer na podávanie cenových ponúk na uzavretie zmluvy Zimnej údržby na miestnych komunikáciách na území mesta Brezno v správe Technických služieb Brezno

 

Výsledok súťaže:

Na posúdenie predložených cenových ponúk vymenoval poverený riadením organizácie Technické služby Brezno dňa 09.10.2017 komisiu v zložení:


Ing. Iveta Purgatová

Dušan Auxt

Kristína Ľuptovčiaková

Ing. Ivan Brozman

Komisia zasadala k vyhodnoteniu podaných cenových ponúk dňa  09.10.2017 o 13:20 hod., oboznámila sa s podmienkami uzavretia zmluvy, v nadväznosti na § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

Do konca lehoty na predkladanie návrhov doručili vyhlasovateľovi svoje návrhy títo

navrhovatelia :

  1. Tajboš a synovia, s.r.o., 9. mája 1, 977 01 Brezno, IČO: 43880924,

IČ DPH: SK2022512822

          Cenová ponuka doručená dňa 03.10.2017 o 8:45 hod.

     2. Práce s drevom a zemné práce, Martin Marcinek, SNP 1 977 31 Brezno,

         IČO: 43207138, DIČ: 1049663087

         Cenová ponuka doručená dňa 05.10.2017 o 10:33 hod.

Komisia vyhodnotila cenové ponuky v rozsahu schválených podmienok na uzavretie zmluvy. Komisia vykonala výber najvhodnejšej cenovej ponuky v súlade s § 286 Obchodného zákonníka, § 9 ods. 2 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno a zverejneného zámeru na uzavretie zmluvy zo dňa 27.09.2017 ktorým je cenová ponuka s najnižšou jednotkovou cenou v EUR bez DPH a splnenými podmienkami zámeru:

Tajboš a synovia, s.r.o., 9. mája 1, 977 01 Brezno

Spoločnosť Tajboš a synovia, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri vedenom  Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vl.č. 14077/S-Zbl.

IČO: 43880924
IČ DPH: 2022512822

s ponukou:

  1. 1.Odhŕňanie snehu z ciest , chodníkov a parkovísk traktorom, cena 36,- Eur bez DPH / 1. hod,
  2. 2.Odhŕňanie snehu z ciest, chodníkov a parkovísk UNC, cena 22,- Eur bez DPH / 1 hod.
  3. 3.Pohotovosť, cena 10,- Eur bez DPH / 1 hod.

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.