Novinky

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom prevádzkovania letnej terasy v areáli Zimného štadióna L. Horského na Ulici ŠLN

26. apríl 2021

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže MESTO BREZNO Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno v zastúpení Technické služby Brezno príspevková organizácia...

Zmena otváracích hodín zberného dvora TS Brezno

01. marec 2021

Od 1.3.2021 sa mení otváracia doba zberného dvora v areály TS Brezno na Rázusovej ulici č. 16 a to nasledovne: Pondelok až...

Termíny upratovania  v roku 2020

Termíny upratovania v roku 2020

02. marec 2020

Termíny upratovania  v roku 2020 pre bytové domy:     Termín pristavenia  od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované       ...

Mesto Brezno je občanom nápomocné pri výrube drevín.

 DSC4364Zamestnanci Technických služieb Brezno nezaháľajú ani v období vegetačného pokoja. Popri pravidelnej zimnej údržbe ciest a chodníkov v správe mesta im do zoznamu aktuálnych priorít pribudol aj výrub drevín. Dlhodobé sťažnosti ohľadom stromov, ktoré občanom tienia či v niektorých prípadoch dokonca poškodzujú kanalizáciu, prípojky vody a plynu alebo fasády bytových domov vyhodnotila miestna samospráva ako opodstatnené. Mesto takto reaguje na početné podnety zo všetkých častí Brezna a rozhodlo sa podať svojim občanom pomocnú ruku.


O výrub je zo strany Brezňanov veľký záujem a v súčasnosti je už jeho realizácia v plnom prúde. Stručnú štatistiku a ďalšie plány priblížil riaditeľ technických služieb Ján Lukáč: „Momentálne máme vydané dve rozhodnutia na výrub celkovo 153 kusov drevín, jedno z nich sme už začali realizovať a vyrúbali sme prvých približne 50 kusov. Od obyvateľov breznianskych ulíc neustále prichádzajú ďalšie žiadosti. V najbližšom období ich skompletizujeme a podáme žiadosť o povolenie na výrub, aby sme vyšli v ústrety čo najväčšiemu počtu občanov. Tento postup budeme opakovať vždy dvakrát ročne.“ V celom procese je dôležitá dobrá komunikácia medzi mestom, občanmi a bytovým družstvom a tiež, aby záujemcovia o výrub dodržiavali presne stanovený postup. Obyvatelia sa s požiadavkou o výrub drevín môžu obracať na svojho správcu bytov. „Správca požiadavku vlastníkov o výrub prerokuje na schôdzi vlastníkov bytov a uznesenia o schválení požiadaviek správca predloží Technickým službám mesta Brezna. Technické služby požiadajú mesto o povolenie na výrub a po odsúhlasení spracujú cenovú ponuku na odstránenie jednotlivých drevín a informujú o nej správcu. Správca zabezpečí súhlas s predloženou cenovou ponukou“, dopĺňa predseda Stavebného bytového družstva Brezno Ján Ďurkovič. Ak vlastníci bytov predloženú ponuku neschvália, výrub drevín nebude možné zrealizovať. V prípade schválenia sa na technických službách objednáva služba, následneprebehne výrub a fakturácia. Súhlasné stanovisko je teda pre mesto signálom, že žiadatelia akceptujú nielen samotný výrub, ale aj jeho cenu. Väčšina Brezňanov veľmi privítala, že tá sa oproti minulosti výrazne znížila a predstavuje iba 10% pôvodných nákladov. Do cenovej kalkulácie sa zarátavajú priame náklady technických služieb na výrub, vrátane použitej techniky, odvoz dreva a konárov a tiež kompletné vyčistenie miesta. Od tejto ceny sa odpočíta hodnota drevnej hmoty. Do nákladov pre občanov mesta sa naopak nezapočítava spoločenská hodnota drevín, náklady na náhradnú výsadbu ako aj starostlivosť o nové dreviny. „Tieto náklady na seba prevzali technické služby. Mesto tým síce na seba prenieslo určité finančné bremeno, ale v záujme skvalitnenia služieb poskytovaných samosprávou to vnímame ako dobrý a ústretový krok voči Brezňanom“, objasňuje na záver dôvod zámeru primátor Mesta Brezno Tomáš Abel.

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.