Dokumenty na zverejnenie

ZVEREJNENIE ZÁMERU  NÁJMU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

                                                          MESTA BREZNO

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                                

zverejňuje zámer

 

prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

      

  • časť stavby - plocha o výmere 97,8m2 v   k. ú. Brezno:

            Nebytové priestory v budove Mestského Futbalového štadióna, Fr. Kráľa 1, 977 01       Brezno, súpisné číslo:1221, parcela C-KN č. 692/1, LV č. 2351 - nebytové priestory          na 1. nadzemnom podlaží č. miestnosti 207 o výmere 76,8 m2 a nebytové priestory na    prízemí č. miestností 140 a 141 o výmere 21m2   

Nájomca:  Mako plus s.r.o,  9. mája 2142/21, 977 01, Brezno

                 IČO: 47188103

V  Brezne  dňa  24.01.2020        

 

   

                                                                  

                                                .................................................

                                                           JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                    primátor mesta

    

Zmluvy, faktúry a objednávky

sú zverejňované na stránke mesta Brezno

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.