Dokumenty na zverejnenie

                ZVEREJNENIE ZÁMERU  NÁJMU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

                                                          MESTA BREZNO

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                                

zverejňuje zámer

 

prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

      

  • časť stavby - plocha o výmere 30 m2 v   k. ú. Brezno:

                   - časť budovy Mestský dom kultúry, Švermova 7, 977 01 Brezno, parcela  C-KN

                      č. 3383, súpisné č.1027 na druhom nadzemnom podlaží, rohová miestnosť  č. 9  

                      evidovaná   v katastri nehnuteľností na LV č. 2351.

Nájomca:  EORBIS s.r.o,  Tulská 5272/10, 974 04 Banská Bystrica

                 IČO: 50 599 534

V  Brezne  dňa  02.06.2020        

 

   

                                                               

    

Zmluvy, faktúry a objednávky

sú zverejňované na stránke mesta Brezno

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.