Dokumenty na zverejnenie

Obchodná verejná súťaž - vyhodnotenie 

Podávanie najvhodnejších návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom priestorov v budove Zimného štadióna L. Horského na Ulici ŠLN

Výsledok súťaže:

Na posúdenie predložených návrhov zmlúv vymenoval riaditeľ organizácie Technické služby Brezno dňa 24.01.2022 komisiu v zložení:

Ing. Iveta Purgatová

Ing. Miroslav Baran

Mgr. Prečuchová Jaroslava

Komisia zasadala k vyhodnoteniu podaných návrhov zmlúv dňa  21.01.2022 o 13:00 hod., oboznámila sa s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, v nadväznosti na § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

Do konca lehoty na predkladanie návrhov doručili vyhlasovateľovi svoje návrhy títo

navrhovatelia :

1. DIAMOND trucks & bars, s.r.o.                  20.01.2022 11:50

Komisia vyhodnotila súťažné návrhy v rozsahu schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže. Komisia vykonala výber najvhodnejšieho návrhu v súlade s § 286 Obchodného zákonníka, § 9 ods. 2 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno a schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže zo dňa 15.12.2021 ktorým je súťažný návrh s najvyššou ponúknutou cenou za celý predmet zákazky:

DIAMOND trucks & bars, s.r.o.

Cesta osloboditeľov 1349/29, 977 03  Brezno

Spoločnosť DIAMOND trucks & bars, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri vedenom  Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vl.č. 23382/S.

IČO: 46932445

IČ DPH: SK2023660507

s ponukou 18.514,01 EUR s DPH za rok za predmet súťaže

V Brezne dňa 24.01.2022

Zmluvy, faktúry a objednávky

sú zverejňované na stránke mesta Brezno

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.