Dokumenty na zverejnenie

Obchodná verejná súťaž - vyhodnotenie 

Podávanie najvhodnejších návrhov na uzavretie zmluvy o prenájme plôch v správe vyhlasovateľa za účelom umiestnenia reklamných zariadení.

Výsledok súťaže:

Na posúdenie predložených návrhov zmlúv vymenoval riaditeľ organizácie Technické služby Brezno dňa 28.03.2024 komisiu v zložení:

Ing. Iveta Purgatová

Bc. Krištof Štipák

Oľga Kvačkajová

Komisia zasadala k vyhodnoteniu podaných návrhov zmlúv dňa  28.03.2024 o 13:00 hod., oboznámila sa s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, v nadväznosti na § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

Do konca lehoty na predkladanie návrhov doručili vyhlasovateľovi svoje návrhy títo

navrhovatelia :

1. HARIKOE s.ro.            26.03.2024 08:30 hod.

Komisia vyhodnotila súťažné návrhy v rozsahu schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže. Komisia vykonala výber najvhodnejšieho návrhu v súlade s § 286 Obchodného zákonníka, § 9 ods. 2 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno a schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže zo dňa 14.03.2024 ktorým je súťažný návrh s najvyššou ponúknutou cenou za celý predmet zákazky:

HARIKOE s.ro.

Mýto pod Ďumbierom 520, 976 44 Mýto pod Ďumbierom, Slovenská republika

Spoločnosť HARIKOE, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri vedenom  Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vl.č. 30678/S.

IČO: 50557955, IČ DPH:  SK2120373299

s ponukou:

Plocha 50m2 Fut. Štadión spolu 600,00€ s DPH/rok

Billboardy 20ks spolu 9504,,00€ s DPH/rok

Súťažný návrh - Harikoe

Zmluvy, faktúry a objednávky

sú zverejňované na stránke mesta Brezno

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.