Dokumenty na zverejnenie

Výsledok súťaže:

Na posúdenie predložených návrhov zmlúv vymenoval riaditeľ organizácie Technické služby Brezno dňa 31.12.2015 komisiu v zložení:


Ing.Purgatová Iveta

Ing. Brozman Ivan

Mgr. Peniaková Alena

Komisia zasadala k vyhodnoteniu podaných návrhov zmlúv dňa  31.12.2015 o 9:00 hod., oboznámila sa s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, v nadväznosti na § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

Do konca lehoty na predkladanie návrhov doručili vyhlasovateľovi svoje návrhy títo

navrhovatelia :

1. Akzent Bigbboard, a.s.            30.12.2015 13:30

2. Trans-plant, s.r.o.                   31.12.2015    7:30

3. ersor s.r.o.                             31.12.2015    7:35

Komisia vyhodnotila súťažné návrhy v rozsahu schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže. Komisia vykonala výber najvhodnejšieho návrhu v súlade s § 286 Obchodného zákonníka, § 9 ods. 2 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno a schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže zo dňa 15.12.2015 ktorým je súťažný návrh s najvyššou ponúknutou cenou za celý predmet zákazky:

Trans-plant, s.r.o.

SNP 49 
Brezno - Bujakovo, 977 01, Slovenská republika

Spoločnosť Trans-plant, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri vedenom  Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vl.č. 16162/S.

IČO: 44622881 
IČ DPH: SK2022778956 

s ponukou 10 524 EUR vrátane DPH.

Príloha

Zmluvy, faktúry a objednávky

sú zverejňované na stránke mesta Brezno

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.