Dokumenty na zverejnenie


Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                                

zverejňuje zámer

prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

      

časť stavby  - plocha o výmere 18 m2  v   k. ú. Brezno:

časť budovy areálu Zimného štadióna , ŠLN č. 34, Brezno parcelné č. 689/14,  súpisné č. 2157,  na druhom nadzemnom podlaží číslo miestností 213, evidovaná  v katastri nehnuteľností na LV č. 2351.

Nájomca:  Maroš Zivčák, spol. s r.o, Štvrť Ladislava Novomeského 1234/18,

977 01  Brezno, IČO: 46251081

V  Brezne  dňa  01.03.2016 

Zmluvy, faktúry a objednávky

sú zverejňované na stránke mesta Brezno

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.