Dokumenty na zverejnenie


Zámer na podávanie cenových ponúk na priamy nájom nebytových priestorov

na uzavretie zmluvy o priamom nájme nebytových priestorov v budove Mestského futbalového štadióna, na ulici Fraňa Kráľa č. 1 v Brezne, nachádzajúce sa na 2. nadzemnom podlaží, č. 209 o výmere 90,87 m 2, ktorý sa bude prenajímať v súlade s § 9a, ods. 1, písm. c) v nadväznosti na § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Výsledok súťaže:

Na posúdenie predložených cenových ponúk vymenoval riaditeľ organizácie Technické služby Brezno dňa 27.04.2016 komisiu v zložení:

Ing. Purgatová Iveta

Mgr. Peniaková Alena

Ľuptovčiaková Kristína

Komisia zasadala k vyhodnoteniu podaných cenových ponúk dňa  27.04.2016 o 10:00 hod., oboznámila sa s podmienkami priameho nájmu nebytových priestorov, v nadväznosti na § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

Do konca lehoty na predkladanie návrhov doručili vyhlasovateľovi svoje návrhy títo

navrhovatelia :

1. DVcom, s.r.o., M. R. Štefánika 20/15, prev.: Fraňa Kráľa 1, 977 01 Brezno

   25.04.2016 o 14:45 hod.

Komisia vyhodnotila cenové ponuky v rozsahu schválených podmienok priameho nájmu nebytových priestorov. Komisia vykonala výber najvhodnejšej cenovej ponuky v súlade s § 286 Obchodného zákonníka, § 9 ods. 2 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno a zverejneného zámeru na priamy nájom nebytových priestorov zo dňa 11.04.2016 ktorým je cenová ponuka s najvyššou ponúknutou cenou mesačného nájmu:

DVcom, s.r.o., M. R. Štefánika 20/15, prev.: Fraňa Kráľa 1, 977 01 Brezno

Spoločnosť DVcom, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri vedenom  Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vl.č. 12083/S.

IČO: 36 676 616
IČ DPH: 2022245368

s ponukou 384,- EUR bez DPH mesačne bez nákladov na poskytovanie služieb spojených s nájmom.

Zmluvy, faktúry a objednávky

sú zverejňované na stránke mesta Brezno

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.