Výzvy na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk 2.11.2016 -7.11.2016

Výzva na predkladanie ponúk


podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnej Smernice o verejnom obstarávaní

 1. Predmet zákazky

Montérková súprava (bunda + nohavice) COOL TREND s logom Technických služieb Brezno s došitými  reflexnými prvkami.

 2. Opis predmetu zákazky

Montérková súprava (bunda + nohavice) COOL TREND s logom Technických služieb Brezno a došitými  reflexnými prvkami podľa Prílohy. č.1 Návrh na plnenie súťažných kritérií.

( Montérková bunda COOL TREND s malým logom Technické služby Brezno na prednej ľavej časti s došitými reflexnými prvkami a veľké logo Technické služby Brezno s došitým reflexným prvkom na zadnej časti bundy podľa Prílohy č. 2. )

(Montérkové nohavice na traky s malým logom  Technické služby Brezno + došitými reflexnými prvkami podľa Prílohy č. 3 )

 3. Lehota dodania predmetu zákazky

Do 21 dní od doručenia objednávky  víťaznému uchádzačovi. 

 4. Miesto dodania predmetu zákazky

Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01  Brezno. 

 5. Typ zmluvného vzťahu

Na zabezpečenie predmetu zákazky  bude vystavená objednávka s úspešným uchádzačom  pri dodržaní všetkých podmienok súťaže, v zmysle požiadaviek v opise predmetu zákazky a Prílohy č.1. 

 6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
 áno
 7. Možnosť predloženia variantných riešení
 áno
 8. Tvorba ceny za predmet zákazky

Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky a jeho dodaním.

Cena sa stanoví v EUR bez DPH, zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta. Cenu žiadame stanoviť v štruktúre podľa Prílohy č.1. Uchádzač v cenovej ponuke upozorní verejného obstarávateľa na to, či je alebo nie je platcom DPH.

Pre vyhodnotenie sú rozhodujúce jednotkové ceny. Obstarávateľ bude prihliadať na jednotkové ceny aj výslednú súhrnnú cenu. Ponúknuté ceny sú záväzné pre nákupy do roka 2016.

 9. Predpokladaná hodnota zákazky
 nie
 10. Podmienky účasti

Uchádzač spracuje cenovú ponuku podľa Prílohy č.1 výzvy.

 11. Miesto a lehota predkladania ponúk

Ponuku je potrebné doručiť poštou, osobne alebo e-mailom na  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., resp. na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy. Lehota na predkladanie ponúk do: 07.11..2016, 12:00 hod.

 12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena 

 13. Ďalšie informácie

Uvedené množstvá tovarov v časti príloha č.1 sú odhadom množstvá jednotlivých položiek k nákupu do konca roka 2016. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť množstvá jednotlivých položiek.

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Lehota počas ktorej nie je možné odvolať ponuku - lehota viazanosti ponuky je do 31.12.2016.

Kontaktná osoba: Kristína Ľuptovčiaková

                          Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

                          0905404562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na plnenie súťažných kritérií

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov :  Technické služby
Sídlo :  Rázusova 16, 977 01  Brezno
IČO :    00183067


Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodný názov:
Sídlo:
IČO:
Platca DPH:(vypísať slovom áno / nie)

 

Číslo zákazky Popis Merná jednotka Množstvo Jedn.cena bez DPH Cena spolu s DPH
Montérková súprava COOL TREND (bunda + nohavice) ks 80    
2 Potlač malé logo Technické služby Brezno  ks 160    
3  Potlač veľké logo Technické služby Brezno ks  80    
Reflexné prvky montérková bunda  ks  80    
5  Reflexné prvky montérkové nohavice ks  80    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

                                   

V .......................       dňa............................                .................................................

Podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.