Výzvy na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk 18.09.2017

Výzva na prdkladanie ponúk - cibuľoviny

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnej Smernice o verejnom obstarávaní

 1. Predmet zákazky
 Cibuľoviny
 2. Opis predmetu zákazky
 Cibuľoviny podľa požiadaviek objednávateľa viď Príloha č.1
 3. Lehota dodania predmetu zákazky
 do 30 dní od doručenia objednávky víťaznému uchádzačovi.
 4. Miesto dodania predmetu zákazky
Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01  Brezno
 5. Typ zmluvného vzťahu
 objednávka
 6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
 nie
 7. Možnosť predloženia variantných riešení
 nie
 8. Tvorba ceny za predmet zákazky
 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky a jeho dodaním do miesta dodania.
 9. Predpokladaná hodnota zákazky
 nie
 10. Podmienky účasti
 uchádzač spracuje cenovú ponuku podľa Prílohy č.1
 11. Miesto a lehota predkladania ponúk
 Ponuku je potrebné doručiť poštou, osobne alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., . Pounka musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Lehota na predkladnie ponúk : 22.09.2017, do 12:00 hod.
 12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 cena
 13. Ďalšie informácie
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk ak cenová ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 

 

 

 

 

Návrh na plnenie súťažných kritérií

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov :  Technické služby
Sídlo :  Rázusova 16, 977 01  Brezno
IČO :    00183067


Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodný názov:
Sídlo:
IČO:
Platca DPH:(vypísať slovom áno / nie)

 

Číslo položky Popis farba kvetu charakteristika množstvo Cena spolu bez DPH
 1 Muscari aucheri Blue magic   
 
15 cm, III-IV   80  
 2 Myosotis Rosylva   
 
20 cm, IV-V   80  
 3 Myosotis Snowsylva 
 
 
 20 cm, IV-V  120  
 4 Narcissus Camelot 
 
 
 30 cm, IV-V  120  
 5 Narcissus jonq. Suzy 
 
 
 40 cm, III-IV, vonia, viackvetý 40   
 6  Narcissus jonq. Trevithian  
 
30 cm, IV, vpnia, viackvetý   120  
 7  Primula offcinalis Lemon  
 
15 cm, III   160  
 8 Tulipa Happy family 
 
 
 50 cm, IV, viackvetý  100  
 9  Tulipa Red impression
 
 
50 cm, IV-V, darwin  60  
 10 Viola Silver Blue Blotch 
 
 
 15 cm, III-V  240  
 11  Viola Yellow Frost  
 
15 cm, III-V  240   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

                                   

V .......................       dňa............................                .................................................

Podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.