Výzvy na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk 27.09.2017

Výzva na predkladanie ponúk
 
 

 
 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnej Smernice o verejnom obstarávaní

 1. Predmet zákazky
 Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno
 2. Opis predmetu zákazky
 Vykonávanie zimnej údržby traktormi, UNC a závesným náradím na miestnych komunikáciách na území mesta Brazna v správe Technických služieb Brezno. Druh činnosti je odhŕňanie snehu, posyp podľa potreby, prepravné práce, frézovanie snehu, nakladanie.
 3. Lehota dodania predmetu zákazky
 od 01.11.2017 - do 31.03.2018
 4. Miesto dodania predmetu zákazky
 miestne komunikácie na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno. Viď Príloha č.2
 5. Typ zmluvného vzťahu
 zmluva o dielo
 6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
 áno
 7. Možnosť predloženia variantných riešení
 nie
 8. Tvorba ceny za predmet zákazky
 cena za hodinu / pohotovosť musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky a jeho dodaním. Cena sa stanoví v EUR bez DPH, zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta. Cenu žiadame stanoviť v štruktúre podľa Prílohy č. 1. Uchádzač v cenovej ponuke upozorní verejného obstarávateľa na to, či je alebo nie je platcom DPH.
 9. Predpokladaná hodnota zákazky
 nie
 10. Podmienky účasti
 Uchádzač spracuje cenovú ponuku podľa Prílohy č.1
 11. Miesto a lehota predkladania ponúk
 Ponuku je potrebné doručiť poštou, osobne alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Ponuka musí byť podpísaná osobou konať v mene uchádzača. Lehota na predkladanie ponúk do : 06.10.2017 do 12:00 hod. .
 12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia jednoková cena v EUR bez DPH.
 13. Ďalšie informácie
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak cenová pounuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Lehota počas ktorej nie je možné odvolať ponuku - lehota viazanosti pouky je do 31.03.2018.

 

 

 

Príloha. č1

 

Návrh na plnenie súťažných kritérií

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov :  Technické služby
Sídlo :  Rázusova 16, 977 01  Brezno
IČO :    00183067


Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodný názov:
Sídlo:
IČO:
Platca DPH:(vypísať slovom áno / nie)

 

Číslo zákazky Popis Merná jednotka Množstvo Jedn.cena bez DPH
 1 Odhŕňanie sneho z ciest, chodníkov a parkovísk TRAKTOROM  hod. 1  
2 Odhŕňanie snehu z ciest, chodníkov a parkovísk UNC hod.  1  
 3 Pohotovosť *  deň/vozidlo  1  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

* Pohotovosť začína dňa 01.12.2017 a končí 28.02.2018 ( 90 dní) a platí každý deň. V prípade sneženia viac ako  10 dní v mesiaci sa pohotovosť ruší!

                                   

V .......................       dňa............................                .................................................

Podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2

Zoznam ulíc:

M. Benku

Mládežnícka

Prepoj Vrbová-Mládežnícka

Dolná

Horná

Šiašovo

Lúčky 

Pestovateľská

Krátka

Wolframov chodník

Vrbová

Nová

Stromová

Lesná

Predné Halny

Chodník od Cintorínskej po Zadné Halny

Jarmočisko

Predné Halny pod mástou (dom hrôzy)

Dolinka - cesta k Holdesu

Gliane aj k bytovke

Baštova

Hlavina

Teheľňa

Bujakovo

Okružná

SNP

Padličkovo

Kozlovo pod železničné precestie

9. Mája

MPČĽ

Budovateľská

Potočná

Chodník od Baldovského mosta po 9. Mája

Jelšová Poľná

Hlboká

Vrchdolinka

Staničná

Brezenská

Pod Hôrkou

Klepuš

Kiepka

Lichardova

Židlovo

Kukučinova

Rohozná od kríža po žel priecestie, Kozlovo

Dvoriská

K transformátoru

Kriváň

Hliník k Zajakovi

Hliník otočka až po Suju

Cestou nazad za priecestím dove odbočky vľavo

Podkoreňová

Kôšikovo Kosmeľ

Prepoj do Rovieň popri Rosíkovi

 

 Dokument na stiahnutie tu

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.