Výzvy na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk 21 .11. 2018 - zimná údržba miestnych komunikácií na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno

Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technických
služieb Brezno
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnej Smernice o verejnom obstarávaní
 1. Predmet zákazky
 Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno
 2. Opis predmetu zákazky
 Vykonávanie zimnej údržby traktormi, UNC a závesným náradím na miestnych komunikáciách na území mesta Brazna v správe Technických služieb Brezno. Druh činnosti je odhŕňanie snehu, posyp podľa potreby, prepravné práce, frézovanie snehu, nakladanie.
 3. Lehota dodania predmetu zákazky
od 01.12.2018 - do 31.03.2019
 4. Miesto dodania predmetu zákazky
 miestne komunikácie na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno. Viď Príloha č.1
 5. Typ zmluvného vzťahu
 zmluva o dielo
 6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
 áno
 7. Možnosť predloženia variantných riešení
 nie
 8. Tvorba ceny za predmet zákazky
 cena za hodinu / pohotovosť musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky a jeho dodaním. Cena sa stanoví v EUR bez DPH, zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta. Cenu žiadame stanoviť v štruktúre podľa Prílohy č. 1. Uchádzač v cenovej ponuke upozorní verejného obstarávateľa na to, či je alebo nie je platcom DPH. Uchádzač v cenovej ponuke uvedie, pre ktorý úsek resp. úseky platí cenová ponuka.
 9. Predpokladaná hodnota zákazky
 nie
 10. Podmienky účasti
 Uchádzač spracuje cenovú ponuku podľa Prílohy č.1
 11. Miesto a lehota predkladania ponúk
 Ponuku je potrebné doručiť poštou, osobne alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Ponuka musí byť podpísaná osobou konať v mene uchádzača. Lehota na predkladanie ponúk do : 28.11.2018 do 12:00 hod. .
 12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia jednoková cena v EUR bez DPH.
 13. Ďalšie informácie
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak cenová pounuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Lehota počas ktorej nie je možné odvolať ponuku - lehota viazanosti pouky je do 31.03.2019.

Príloha. č1

Návrh na plnenie súťažných kritérií

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov :  Technické služby
Sídlo :  Rázusova 16, 977 01  Brezno
IČO :    00183067


Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodný názov:
Sídlo:
IČO:
Platca DPH:(vypísať slovom áno / nie)

 

 

Úsek(y) číslo:

Číslo zákazky Popis Merná jednotka Množstvo Jedn.cena bez DPH
 1 Odhŕňanie snehu z ciest, chodníkov a parkovísk TRAKTOROM  hod. 1  
2 Odhŕňanie snehu z ciest, chodníkov a parkovísk UNC hod.  1  
 3 Pohotovosť *  deň/vozidlo  1  

*Pohotovosť začína dňa 01.12.2018 a končí 28.02.2019 ( 90 dní) a platí každý deň. V prípade výkonu nad 4 hodiny sa pohotovosť na daný deň ruší!

                                  

V .......................       dňa............................                .................................................

Podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača

 

 

 

Úsek č. 1

Miestne komunikácie na uliciach (miestnych častiach):

Vrchdolinka, Hlboká, Poľná, Jelšová, Potočná, Chodník od Bald. mosta po 9. Mája, Budovateľská, MPČĽ, 9. mája 

 

Úsek č. 2

Miestne komunikácie na uliciach (miestnych častiach):

Staničná, Brezenská, Pod Hôrkou, Rohozná od kríža po železničné priecestie, Kozlovo, Dvoriská, K transformátoru, Kriváň, Hliník k Zajakovi, Hliník otočka až po Suju, Cestou nazad za priecestím dve odbočky vľavo, Podkoreňová, Košíkovo Kosmeľ, Prepoj do Rovien porpi Rosíkovi, Kozlovo po železničné priecestie

Úsek č. 3

Miestne komunikácie na uliciach (miestnych častiach):

Martina Benku, Dolná, Horná, Mládežnícka, Wolframov chodník, Vrbová, Nová, Krátka, Lúčky, Šiašovo, Pestovateľská, Prepoj Vrbová - Mládežnícka, Mliekarenská

Úsek č. 4

Miestne komunikácie na uliciach (miestnych častiach):

Stromová, Predné Hálny, Chodník od Cintorínskej po Zadné Hálny, Jarmočisko, Predné Hálny pod cestou, Dolinka cesta k Holdesu, Gliane aj k bytovke, Baštova, Hlavina, Teheľna, Bujakovo, Okružná, SNP, Padličkovo po cintorín, 

Návrh na plnenie súťažných kritérií

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.