Výzvy na predkladanie ponúk

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže o prenájme plôch v správe vyhlasovateľa za účelom umiestnenia reklamných zariadení

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

MESTO BREZNO

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

v zastúpení

Technické služby Brezno

príspevková organizácia zriadená MsZ uzn. č. 58/93/II Rázusova 16, 977 01 Brezno

Podľa ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,  ustanovenia § 9a ods.1 písm. a), ods. 2 a ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno riaditeľ Technických služieb Brezno

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

na podávanie najvhodnejších návrhov na uzavretie zmluvy o prenájme plôch v správe vyhlasovateľa za účelom umiestnenia reklamných zariadení.

Súťažné podmienky:

 1. 1.Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov organizácie: Technické služby Brezno

príspevková organizácia zriadená MsZ uzn. č. 58/93/II

so sídlom: Rázusova 16, 977 01 Brezno

Štatutárny zástupca: Ing. Lukáš Jeremiáš

IČO: 00 183 067

DIČ: 2021222984

IČ DPH: SK2021222984

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

web: www.tsbrezno.sk

Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Jeremiáš

 1. 2.Predmet súťaže

                Predmetom súťaže je:

 1. prenechanie priestoru v areáli Zimného štadióna do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov. Zariadenia je možne umiestniť v priestoroch zimného štadiónu a jeho priľahlých objektoch tak, aby žiadnym spôsobom neobmedzovali chod prevádzky a neohrozovali bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v priestoroch štadióna.Za osadenie zodpovedá nájomca. Prenajímaná plocha: 9,5 m2
 2. prenechanie priestoru v areáli Futbalového štadióna do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov. Zariadenia je možne umiestniť na vonkajšom oplotení a v priestoroch futbalového štadiónu tak, aby žiadnym spôsobom neobmedzovali chod prevádzky a neohrozovali bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v priestoroch štadióna.Za osadenie zodpovedá nájomca. Prenajímaná plocha: 100 m2
 3. prenechanie priestoru v areáli Plavárne do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov. Zariadenia je možne umiestniť v priestoroch plavárne tak, aby žiadnym spôsobom neobmedzovali chod prevádzky a neohrozovali bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v priestoroch plavárne.Za osadenie zodpovedá nájomca. Prenajímaná plocha: 7,00 m2
 4. prenechanie priestoru v areáli Domu kultúry do nájmu za účelom umiestnenia reklamných nosičov. Zariadenia je možne umiestniť v priestoroch Domu kultúry tak, aby žiadnym spôsobom neobmedzovali chod prevádzky a neohrozovali bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v priestoroch plavárne.Za osadenie zodpovedá nájomca. Prenajímaná plocha: 3,00 m2
 5. prenechanie reklamnej plochy - 25 ks billboardov (5,1 m x 2,4 m) na uliciach: ČSA, Fraňa Kráľa, Ladislava Novomestského, na budove Zimného a Futbalového štadióna. Prenajímaná plocha:                   5,1 m x 2,4 m x 25 ks = 306m2 .

Predmet súťaže je možné prenajať a prevádzkovať len vcelku. Termín obhliadky si môže uchádzač dohodnúť telefonicky alebo na sekretariáte vyhlasovateľa. Presné miesto umiestnenia reklamných nosičov bude určené počas obhliadky - nie je možné využiť už obsadené časti. Všetky priestory, na ktorých bude chcieť nájomca osadiť reklamné nosiče musí vopred písomne odsúhlasiť vyhlasovateľ, ako dôkaz toho, že neobmedzujú chod prevádzky a bezpečnosť osôb.

 1. 3.Doba trvania zmluvy

Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú od 17.5.2019 do 30.4.2022

 1. 4.Typ zmluvy

Zmluva o nájme, zmluvné strany – prenajímateľ a nájomca

 1. 5.Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy

Nájomné za osadený reklamný nosič bude splatné v mesačných splátkach na základe faktúry, ktorá bude vystavená do 15. dňa nasledujúceho mesiaca so splatnosťou 14 dní.

Všetky náklady spojené s osadením a údržbou reklamného nosiča znáša nájomca. Počas celej doby nájmu bude nájomca povinný udržiavať zariadenie v technicky vyhovujúcom stave a na reklamnej ploche vylúči propagovanie násilia, fašizmu, pornografie a výrobkov zakázaných legislatívou (najmä v zmysle zákona o reklame). Po ukončení nájmu bude nájomca povinný uviesť miesto osadenia panelu do pôvodného stavu. V prípade uvoľnenia respektíve vytvorenia nových plôch, budú tieto poskytnuté nájomcovi prednostne pri dodržaní všetkých podmienok tejto súťaže, za rovnakých podmienok a v cene, ktorá bude určená ako víťazná. V prípade nezáujmu nájomcu o rozšírenie rozsahu nájmu, bude vypísaná nová obchodná verejná súťaž. Všetky práce je potrebné ešte pred ich začatím konzultovať s vyhlasovateľom, ktorý musí písomne odsúhlasiť rozpočet opráv. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ukončiť nájomnú zmluvu alebo upraviť alebo zrušiť verejnú obchodnú súťaž v prípade: zmeny platnej legislatívy; zmeny okolností, za ktorých bola táto verejná obchodná súťaž vyhlásená; ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, alebo ani jeden z predložených návrhov nebude zodpovedať určeným požiadavkám.

 1. 6.Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov

Návrh do súťaže predkladá jej účastník písomnej forme v neporušenej obálke, na ktorej uvedie meno, adresu účastníka, a označí ju

VOS – reklama NEOTVÁRAŤ!“

Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa a na informačných tabuliach mesta Brezna t.j. dňa 26.4.2019. Súťažné návrhy je možné podávať prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne (sekretariátu) vyhlasovateľa na adresu: Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno a to tak, aby súťažný návrh bol vyhlasovateľovi doručený najneskôr v termíne do 13.05.2019 do 12:00 hod. Pri doručení obálky s návrhom rozhoduje čas prijatia na sekretariáte vyhlasovateľa (nie pečiatka pošty).

Do súťaže nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach, ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne. Písomný návrh musí byť predložený v slovenskom jazyku. Záväzné súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť ani dopínať. Vyhlasovateľ' vylúči zo súťaže navrhovateľa, ktorý nesplnil podmienky, nepredložil požadované doklady, alebo ak zistí, že predložené doklady sú neplatné alebo nepravdivé. Uchádzač, ktorý má počas trvania súťaže neuhradené záväzky po splatnosti voči Mestu Brezno alebo vyhlasovateľovi, bude zo súťaže vylúčený.

V obálke uchádzač predloží:

-       doklad preukazujúci totožnosť uchádzača (kópiu výpisu z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, resp. kópiu živnostenského oprávnenia nie starší ako tri mesiace, alebo kópiu občianskeho preukazu).

-       uchádzač je povinný deklarovať oprávnenie na poskytovanie služieb v oblasti reklamných alebo marketingových služieb

-       opis spôsobu osadenia a uchytenia reklamných nosičov,

-       písomný súhlas uchádzača, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov,

-       preukáže osobné postavanie dokladmi podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Ak je uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní uvedie svoje registračné číslo, pod ktorým je evidovaný na Úrade pre verejné obstarávanie,

-       preukáže finančné a ekonomické postavanie dokladmi podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní: uchádzač musí dosiahnuť minimálny ročný obrat 12 000 EUR.

Návrh na výšku ročného nájomného v zmysle nasledujúcej tabuľky:

Predmet súťaže v zmysle článku 2. Tejto súťaže Množstvo Jednotková cena bez DPH Sadzba DPH Jednotková cena s DPH Cena celkom s DPH
2. 1. 9,5 m2
2. 2. 100 m2
2. 3. 7 m2
2. 4. 3 m2
2. 5. 25 ks        
           
CELKOM za nájom

Minimálna cena je stanovená 8 EUR/m2 bez DPH a 30 EUR/billboard/mesiac bez DPH.

 1. 7.Kritéria hodnotenia súťažných návrhov

Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať súťažným podmienkam. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo požiadať o spresnenie, odôvodnenie a vysvetlenie predloženej ponuky a prepočtov jednotlivých súm predložených navrhovateľmi.

Jediným kritériom pre hodnotenie predložených ponúk je ponúkaná najvyššia cena ročného nájomného za celý predmet zákazky vrátane DPH.

V prípade rovnosti ponúk vyhlasovateľ písomne osloví navrhovateľov s najvýhodnejšími ponukami, aby títo svoje ponuky upravili v zmysle súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení zmluvy o nájme s ďalším najúspešnejším uchádzačom aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov uchádzač, ktorého ponuka bola najvýhodnejšia neuzavrie zmluvu o nájme.

 1. 8.Lehota na zverejnenie výsledkov súťaže

Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa a na úradnej tabuli mesta Brezna najneskôr dňa 14.5.2019. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude písomne upovedomený najneskôr do 3 dní odo dňa zverejnenia výsledkov súťaže. Nájomná zmluva musí byť zo strany víťazného navrhovateľa uzatvorená najneskôr do 16.05.2019, inak sa má za to, že navrhovateľ odstúpil zo súťaže.

 1. 9.Ďalšie informácie
 2. 10.Kontaktná osoba
 • Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 • Účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť súťažné podmienky, zrušiť súťaž, resp. nevybrať žiadny návrh z prihlásených ponúk, uprednostniť pri rovnosti cenových ponúk za nájom návrh, ktorý je z hľadiska účelu využitia priestorov pre vyhlasovateľa prijateľnejší.
 • Súťažné materiály nebudú postúpené tretím osobám.
 • Podpísaná zmluva bude v súlade s platnými predpismi zverejnená na internetovej stránke vyhlasovateľa. Zmluva nadobúda účinnosť 1 deň po jej zverejnení.
 • V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo vyhlásení súťaže je možne u kontaktnej osoby vyhlasovateľa vyžiadať vysvetlenie alebo spresnenie písomnou formou alebo e-mailom , najneskôr do 7 dní od zverejnenia súťaže.
 • Vyhlasovateľ' si vyhradzuje právo opakovať obchodnú verejnú súťaž
 • Návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu

Osoba zodpovedná za priebeh obchodnej verejnej súťaže: Ing. Lukáš Jeremiáš – poverený riadením TS.

Telefón: 0905 404 562 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., web: www.tsbrezno.sk

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.