Výzvy na predkladanie ponúk

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - prevádzkovanie navigačného systému podnikateľov na stĺpoch verejného osvetlenia

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

MESTO BREZNO

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

v zastúpení

Technické služby Brezno

príspevková organizácia zriadená MsZ uzn.č. 58/93/II Rázusova 16, 977 01 Brezno

Podľa ustanovení, § 281 až § 288 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších

predpisov, a § 9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno.

riaditeľ organizácie

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

 

o podávanie najvhodnejších návrhov na uzavretie Zmluvy o úprave vzájomných záväzkových vzťahov - prevádzkovanie navigačného systému podnikateľov na stĺpoch verejného osvetlenia v správe vyhlasovateľa za účelom umiestnenia reklamných stavieb a o prevádzke komerčného systému.

 

Súťažné podmienky:

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov organizácie: Technické služby Brezno

príspevková organizácia zriadená MsZ uzn.č. 58/93/II Rázusova 16, 977 01 Brezno

Štatutárny zástupca: Ing. Lukáš Jeremiáš

IČO: 00 183 067

DIČ: 2021222984

IČ DPH: SK2021222984

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

web: www.tsbrezno.sk

2. Predmet a podmienky súťaže

Predmetom a podmienky účasti v súťaži je:

A. Prevádzkovanie komerčného systému na stĺpoch verejného osvetlenia na území mesta Brezna. Pod pojmom      komerčný systém sa rozumie prevádzkovanie a prenájom reklamných stavieb s rozmer 80x120 cm na stĺpoch verejného osvetlenia definovaných v zmysle § 56, písm. j) Zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

 • Reklamné stavby je možné umiestniť na stĺpoch iba tak, aby nijakým spôsobom neobmedzovali chod, prevádzku a údržbu verejného osvetlenia a neohrozovali bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v okolí stĺpov verejného osvetlenia. Za osadenie zodpovedá nájomca. Na všetkých stĺpoch verejného osvetlenia budú reklamné stavby rovnakých rozmerov, materiálu a tvaru.
 • Rozsah: všetky stĺpy verejného osvetlenia, platba na základe reálnej obsadenosti

Minimálna cena je stanovená 110 € bez DPH / rok / reklamná stavba, pri min. množstve 40 ks.

 Termín obhliadky si môže uchádzač dohodnúť telefonicky alebo na sekretariáte obstarávateľa. Na jednom stĺpe môžu byť osadené maximálne 2 informačné tabule z jedného smeru.

B. Bezplatné dodanie a prevádzkovanie Systému na elektronickú evidenciu reklamných stavieb na stĺpoch verejného osvetlenia s nasledovnými minimálnymi technickými požiadavkami:

 • Online systém pre kontrolu umiestnených reklamných stavieb zo strany nájomcu
 • Každá umiestnená reklamná stavba musí byť spracovaná v elektronickom systému a musí obsahovať min. údaje: ulica, číslo stĺpu VO, doba umiestnenia, foto, zakreslenie v mapke vrátane GPS súradníc
 • Technické zabezpečenie na úrovni bezpečnostného zabezpečenia SSL certifikáciou
 • Pasportizácia všetkých umiestnených reklamných stavieb na stĺpoch VO do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy
 • Pravidelná aktualizácia systému s povinnosťou aktualizácie systému do 7 dní odo dňa inštalácie nových reklamných stavieb na stĺpoch VO

C. Bezplatné dodanie min. 5 ks reklamných stavieb na stĺpoch verejného osvetlenia s rozmerom 80x120 cm s vizuálom a navigáciou k mestskej plavárni v rozsahu:

 • Grafický návrh umiestnenia tabúl
 • Tlač, polep a inštalácia tabúl po schválení zo strany prenajímateľa

D. Bezplatné odstraňovanie nelegálne umiestnených reklamných stavieb na stĺpoch VO tretími osobami

3. Typ zmluvy: Zmluva o úprave vzájomných záväzkových vzťahov - prevádzkovanie navigačného systému podnikateľov.

4Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy

Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú od 1. januára 2024 do 31. decembra 2026.

Platba za prevádzkovanie  bude splatná na základe faktúry, ktorá bude vystavená do 15.dňa nasledujúceho štvrťroku so splatnosťou 14 dní.

Všetky náklady spojené s osadením a údržbou reklamných stavieb znáša poskytovateľ. Počas celej doby trvania zmluvy bude poskytovateľ povinný udržiavať reklamné stavby v dobrom technickom stave a na reklamnej stavbe vylúči propagovanie násilia, fašizmu, pornografie a výrobkov zakázaných legislatívou (najmä zákon o reklame). Po ukončení doby trvania zmluvy bude povinný uviesť miesto osadenia reklamných stavieb do pôvodného stavu. Obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť zmluvu alebo zrušiť verejnú obchodnú súťaž v prípade: zmeny platnej legislatívy, zmeny okolností, za ktorých bola táto verejná obchodná súťaž vyhlásená, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, alebo ani jeden z predložených návrhov nebude zodpovedať určeným požiadavkám. Úspešný uchádzač musí strpieť existujúci stav až do ukončenia platnosti zmluvy pôvodného prevádzkovateľa.

5. Spôsob podávania návrhov

Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej obálke, na ktorej uvedie meno, adresu účastníka, a označí ju „VOS – reklama na stĺpoch VO – neotvárať!“.

 

V obálke uchádzač predloží:

 • doklad preukazujúci totožnosť účastníka (výpis z obchodného registra, kópiu živnostenského listu, alebo kópiu občianskeho preukazu).
 • účastník je povinný deklarovať oprávnenie na poskytovanie služieb v oblasti reklamných alebo marketingových služieb
 • opis spôsobu osadenia a uchytenia reklamných stavieb na stĺpy VO
 • preukázanie finančného a ekonomického postavania dokladmi podľa § 33 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní: uchádzač musí dosiahnuť minimálny ročný obrat za posledných 12 kalendárnych mesiacov 100 000 EUR, čo bude deklarovať čestným vyhlásením
 • Potvrdenie o zápise do Registra konečných užívateľov výhod v zmysle § 159 Zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
 • preukázanie splnenia podmienok účasti a preukázanie splnenia všetkých minimálnych technických požiadaviek uvedených v bode 2.
 • Návrh Systému na elektronickú evidenciu reklamných stavieb na stĺpoch verejného osvetlenia
 • Textové referencie z výhradného a exkluzívneho prevádzkovania podobného systému na stĺpoch VO z iných miest
 • návrh na výšku ročného nájomného v zmysle nasledujúcej tabuľky:

Predmet súťaže v zmysle článku 2. Tejto súťaže

Jednotková cena bez DPH

Sadzba DPH

Jednotková cena s DPH

       

Súťažný návrh, ktorý nebude spĺňať podmienky účasti v tejto OVS a minimálne technické požiadavky uvedené v bode 2 a 5 bude z vyhodnotenia OVS vylúčený a na jeho súťažný návrh sa nebude prihliadať.

Uchádzač, ktorí má počas trvania súťaže neuhradené záväzky po splatnosti voči Mestu Brezno alebo obstarávateľovi, bude zo súťaže automaticky vylúčený. Súťažné návrhy doručené iným spôsobom alebo po stanovenom termíne odovzdania nebudú do obchodnej verejnej súťaže prijaté.

 

6. Súťažná lehota

Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na webovej stránke obstarávateľa 13.12.2023. Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 28.12.2023 do 12.00 hod.

 

Pri doručení obálky s návrhom rozhoduje čas prijatia na sekretariáte obstarávateľa (nie pečiatka pošty). Do súťaže nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach, ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne.

7. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov

- Ponúkaná cena ročného nájomného za 1 ks reklamnej stavby/ ročne vrátane DPH – hodnota kritéria 50%

- Rozsah, kvalita, komplexnosť, technické prevedenie, účelnosť dodania a prevádzkovania Systému na elektronickú evidenciu reklamných stavieb na stĺpoch verejného osvetlenia – hodnota kritéria 30 %

- Referencie z výhradného a exkluzívneho prevádzkovania podobného systému na stĺpoch VO z iných miest – hodnota kritéria 20 %

Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení zmluvy o nájme s ďalším najúspešnejším

uchádzačom aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov uchádzač, ktorého ponuka bola najvýhodnejšia neuzavrie zmluvu o nájme.

8. Lehota na zverejnenie výsledkov súťaže

 

Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke obstarávateľa dňa 29.12.2023. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude upovedomený písomne a bude s ním uzatvorená zmluva.

 

9. Ďalšie informácie

 • Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 • Účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné.
 • Po uplynutí súťažnej lehoty nemožno návrhy meniť a dopĺňať.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť súťažné podmienky, zrušiť súťaž, resp. nevybrať žiadny návrh z prihlásených ponúk, uprednostniť pri rovnosti cenových ponúk za nájom návrh, ktorý je z hľadiska účelu využitia priestorov pre vyhlasovateľa prijateľnejší.
 • Súťažné materiály nebudú postúpené tretím osobám.
 • Podpísaná zmluva bude v súlade s platnými predpismi zverejnená na internetovej stránke

vyhlasovateľa. Zmluva nadobúda účinnosť 1 deň po jej zverejnení.

- úspešný uchádzač musí strpieť existujúci stav až do ukončenia platnosti zmluvy pôvodného prevádzkovateľa.

10. Kontaktná osoba

Osoba zodpovedná za priebeh obchodnej verejnej súťaže: Ing. Lukáš Jeremiáš – riaditeľ.

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.